Kvinnehelse

Forskergruppen arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner, herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse. Kjerneaktiviteten er kunnskapsformidling, forskning og fagutvikling.

Om

Gruppen har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Vi har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen.

Vi formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Prosjekter

 • Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel
 • Lipid profiler og deres betydning for placentær dysfunksjon
 • MIPREG - bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 • Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
 • Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
 • AP-GELP-studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 • Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practice?
 • Sunn mor - livslang helse for mor og barn
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Overvekt i svangerskap og fødsel – Kan fysisk aktivitet og moderat vektøkning redusere risiko for komplikasjoner?
 • Integrated Care Innovation - Home time
 • Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse
 • FEMALEHEART prosjektet: Kjønnsforskjeller i hjertesvikt ved fedme - link til hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon
 • STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i eggstokker, tykk- og endetarm
 • Bekkensmerter etter fødsel: Prognostiske faktorer og konsekvenser
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og dødelighet blant kvinner i Norge
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge
 • Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi hos norske kvinner

Samarbeid

Gruppen har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nasjonalt

 • Kreftregisteret
 • Folkehelseinstituttet
 • Eldre-BOTT
 • Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall
 • Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet

Internasjonalt

 • Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
 • Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
 • National Cancer Institute, NIH, USA
 • ROAM Reproductive outcome and migration
 • FOKO Nettverk for kjønnslemlestelse

Utvalgte publikasjoner

 1. Halland H, Matre K, Einarsen E, Midtbø H, Saeed S, Pristaj N, Lønnebakken MT, Gerdts E. Effect of fitness on cardiac structure and function in overweight and obesity (the FATCOR study). Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2019 Jul;29(7):710-717. 
 2. Tranvåg O, Nåden D, Gallagher A. Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home. Health Care Women Int. 2019 Mar 26:1-23. 
 3. Sørbye IK, Vangen S, Juarez SP, Bolumar F, Morisaka N, Gissler M, Andersen A-M N, Racape J, Small R, Wood R, Urquia ML. Birhtweight of babies born to migrant mothers - what role do integration policies play? SSM - Polulation health 9 (2019) 100503.  
 4. Horne H, Holme AM, Roland MCP, Holm MB, Haugen G, Henriksen T, Michelsen TM. Maternal-fetal cholesterol transfer in human term pregnancies. Placenta. 2019 Nov;87:23-29 .
Publisert 4. jan. 2017 10:04 - Sist endret 5. aug. 2020 13:30

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere