English version of this page

Øre-, nese- og halssykdommer, Ahus

ØNH -avdelingen har tre hoved forskningsområder : behandling av kroniske ørebetennelser, obstruktiv søvnapné, og diagnostikk av rhinologiske sykdommer. 

 

Forskningen på kroniske ørebetennelser er rettet mot å skape nytt autologt vev for implantering in vivo. Vi kartlegger genetiske, strukturelle og funksjonelle egenskaper hos celler dyrket fra vev fra menneskelig trommehinne. I forskningen på søvnapné vurderer vi en ny type måleutstyr og ser på sammenhengen mellom strukturelle defekter i nesen og søvnapné. Vår rhinologiske forskning undersøker forholdet mellom kronisk rhinosinusitt og biofilm, samt hvilken rolle nasal syklus har på pusteforstyrrelser under søvn. 

Vi ønsker å utvikle regenerativ medisin i otologi ved å samle kunnskap om ørets stamceller. Vi har også som mål å evaluere eller forbedre dagens diagnostiske metoder for sykdommer i øret (intraoperativ lase og Doppler vibrometri), søvnforstyrrelser (ASADaTE studie), og kronisk rhinosinusitt (biofilm studien). I tillegg ønsker vi å forbedre utfallet av kirurgiske behandlinger i øre- kirurgi, ventilasjons -tube behandling (dren) og ansiktsbrudd.

Utvalgte prosjekter

 • Dyrke frem keratinocytter fra overhud for bedre behandling av perforeringer i trommehinnen. Stamceller fra humane trommehinner blir dyrket. Deres egenskaper; som morfologi, fenotypi, levedyktighet, i tillegg til gen-, protein og enzymuttrykk blir kartlagt. Den genetiske koden for den iboende evne til migrering av ørets keratinocytter har blitt identifisert og tilhørende protein uttrykk analyseres.
 •  En strukturell og funksjonell studie av epitelcelle-fornying fra stamceller i menneskelige trommehinne.
 • Vil ventilasjonsrørets (drenets) form og materiale påvirke drenets varighet og risiko for komplikasjoner? En prospektiv, randomisert, komparativ studie av 800 ører med en fire-års oppfølging.
 • Smaksforandringer etter sykdom og operasjon i mellomøret. En klinisk, prospektiv studie av 300 ører hvor nervefunksjon før og etter operasjonen analysert av subjektive og objektive metoder, samt spørreskjemaer om livskvalitet.
 • Laser-Doppler-vibrometrisk intraoperativ  måling av hørselsbenets bevegelse. En ny metode for å måle hørselsbenets bevegelser under operasjonen  kan bidra til å hjelpe kirurgen til å velge de mest gunstige teknisk løsning i enkelte operasjoner.  Metoden evalueres i  tinningbenet hos mennesker.
 • Tilstedeværelsen av biofilmer i kronisk rhinosinusitt med eller uten nasal polypose. Biopsier tatt av nesehulen under operasjonen og undersøkt av konfokalmikroskopi.  Resultatene er korrelert med klinisk symptom-score og histologiske parametere av graden av inflammasjon.
 • Behandlingresultater av ansiktsbrudd: en database er opprettet for å undersøke resultatene etter konservativ behandling versus kirurgisk behandling av ansiktsfraktur.
 • Akershus Sleep Apnea diagnostikk og Terapi Evaluering (ASADaTE). Studien sammenligner de diagnostiske kjennetegn ved «Apneagraph Spiro» med automatisk og manuelt utført polysomnografi og forskjellene i behandlingsbeslutninger mellom pasienter med og uten et kjent mål nivå av obstruksjon. I tillegg vurderes forholdet mellom delt beslutningstaking og CPAP-verdier og forholdet til felles beslutninger og kirurgiske resultat.
 • Studie av den nasale syklus sin  rolle hos pasienter med forstyrret pust under søvn. I en prospektiv diagnostisk studie ble nasal syklus målt i 24 timer hos en undergruppe av pasienter fra ASADaTE-prosjektet sammenlignet med friske kontroller.

 

Samarbeid og samarbeidspartnere

Forskergruppen har samarbeid med flere institusjoner og enkeltpersoner, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Biomedical Physics Group, University of Antwerp, Belgia, Prof J.Dirckx
 • Ear Science Institute of Australia and University of Western Australia, Perth, Australia, Professors M. Atlas and R. Dilley
 • Inst. For Surgical Sciences, University of Uppsala, Sweden,  Prof H. Rask-Anderssen
 • Oslo University Hospital, T.P.Utheim, T. Lyberg and J.R. Eidet
 • Dept. ENT, Rikshospitalet, Oslo,  Doc J. Silvola
 • Epigen, Akershus Universitetssykehus, Prof H. Nilsen
 • Högskolan i Jönköping, Prof. Anders Broström,
 • Avedling for atferdsvitenskap,UIO, Prof. Toril Dammen,
 • Universitetet i Lund, Docent Morgan Andersson 

 

 

Publisert 2. juli 2014 11:02 - Sist endret 12. jan. 2021 12:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere