Prosjekter

Forskergruppen er involvert i flere prosjekter. Her finner du et utvalg av pågående forskningsprosjekter.

Sub-threshold training in patients with persistent post-concussion symptoms after mild TBI – a randomized controlled study

Prosjektleder: Ingerid Kleffelgård. PhD-student: Lars-Johan Valaas. Medveiledere: Mari Storli Rasmussen, Helene L. Søberg.

Rundt 40% av personer med hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade (TBI) opplever vedvarende post-commotio symptomer, og mange har treningsintoleranse med økt symptomtrykk.

Hovedmålet er å undersøke om sub-symptomtrening hos disse pasientene i tillegg til vanlig tverrfaglig rehabilitering på sykehusets poliklinikk, vil føre til en normalisering av treningsintoleranse og reduksjon i symptombyrde sammenlignet med en kontrollgruppe.

Dette prosjektet er en randomisert kontrollert studie (RCT) med det formål å vurdere effektiviteten til et individuelt tilpasset treningsprogram basert på Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT) for pasienter med mild TBI med vedvarende post-commotio symptomer og treningsintoleranse.

Målet er å forbedre treningsintoleransen og redusere symptomene etter skaden, samt forbedre den helserelaterte livskvaliteten.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering tilknyttet Forskningsgruppen for rehabilitering etter traumer, ved Oslo universitetssykehus.

CENTER-TBI (Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI)

Prosjektleder ved OUS og nasjonal koordinator i CENTER-TBI: Nada Andelic.

Forskningsgruppen er involvert i gjennomføringen av EU-prosjektet CENTER-TBI, 2013-2020. Prosjektet ledes av professorene Andrew Maas og David Menon og involverer forskere fra mer enn 20 land.

Hovedformål er å bedre diagnostisering og klassifisering av TBI, samt behandling og helsetjenester for TBI gjennom identifisering av de mest effektive kliniske intervensjonene og tilbudene av høy kvalitet.

Rehabilitering av TBI vil være et viktig fokus for prosjektets arbeidspakke 14, "Transition of care after TBI", som utforsker nærmere de strukturelle forskjellene i tilnærminger til TBI-omsorg over hele Europa. Vår forskningsgruppe er en av de sentrale deltagerne i denne arbeidspakken.

The family as a resource for improved patient and family functioning after traumatic brain injury: A randomized controlled trial of a family centered intervention

Prosjektleder: Helene Lundgaard Søberg. Doktorgradsstipendiat: Mari S. Rasmussen.
Støttet av Stiftelsen Dam.

Siden familiemedlemmer spiller en sentral rolle i pasientens tilfriskning, er det viktig å anerkjenne hele spekteret av konsekvenser av en traumatisk hjerneskade, inkludert å tilby tverrfaglig rehabilitering innad i familiesystemet.

Dette prosjektet er en randomisert kontrollert studie (RCT) med det formål å vurdere effektiviteten til en tverrfaglig, teoribasert familieintervensjon: Traumatic Brain Injury Family-Systems Intervention (TBIFSI), med det mål å forbedre egenopplevd kontroll og helserelatert livskvalitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus, Bærum kommune, Professor Juan Arango ved BioCruces Health Research Institute ved Cruces University Hospital, Bilbao, Spania, og Personskadeforbundet.

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after mild-to-moderate traumatic brain injury: A randomized controlled trial and qualitative process evaluation

Prosjektleder: Nada Andelic. Doktorgradsstipendiater: Emilie I. Howe og Silje Fure.
Støttet av NFR.

Dette prosjektet er en RCT-studie laget for å utforske effekten av en kombinert kognitiv og arbeidsrettet intervensjon for pasienter med mild og moderat TBI, som ikke har kommet tilbake i jobb åtte uker etter skaden.

Prosjektet er tverrfaglig og undersøker effekten av tverrsektoriell samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV. I tillegg har studien som mål å generere kunnskap om hvordan det går når pasienter med TBI kommer tilbake til arbeid, og å spre denne kunnskapen for å legge et grunnlag for nye former for tverrfaglig samarbeidspraksis.

Samarbeidspartnere inkluderer OUS, Sunnaas sykehus HF, OsloMet (Arbeidsforskningsinstituttet), NAV Avdeling for arbeidsrettet rehabilitering og Personskadeforbundet.

Traumatic brain injury in the chronic phase: Needs and treatment options - a randomized controlled community-based intervention

Prosjektleder: Cecilie Røe. Doktorgradsstipendiat: Ida M. Borgen Henriksen. Postdoktorer: Solveig Hauger, Marit V. Forslund og Ingerid Kleffelgaard.

Prosjektet gjennomføres som en randomisert studie som har til hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres i nærmiljøet. Studien gjennomføres i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Hoved-effektmål er personenes egenopplevde måloppnåelse i prioriterte aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Udekkede helsebehov og helserelatert livskvalitet sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen, vil gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere sin tilfredshet med intervensjonen.

Samarbeidspartnere inkluderer OUS, Sunnaas sykehus HF og Personskadeforbundet.

OSU6162 in the treatment of fatigure and other neuropsychological sequelae after aneurysmal subarachnoidal hemorrhage – a double-blind, randomized, placebo-controlled study

Prosjektledere: Angelika Sorteberg (Nevrokirurgisk avdeling) og Tonje Haug Nordenmark (Fysikalsk medisin og rehabilitering). Doktorgradsstipendiat: Elin Western.
Støttet av Haugans Hus AS.

Dette prosjektet er en dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert studie av effekten av en dopamin D2-reseptorantagonist (OSU6162) på fatigue (trettbarhet) etter subaraknoidblødning fra et aneurisme. Hovedmålet med studien er å vurdere effekten av OSU6162 med hensyn til sekveler etter slike blødninger, med særlig vekt på fatigue.

I tillegg skal sikkerhet og tålbarhet ved OSU6162-bruk evalueres. Resultatene vil bli analysert med hensyn til endring fra utgangspunktet på Global Clinical Impression of Change (CGI-C), nevropsykologiske tester og spørreskjema etter 12 ukers behandling med OSU6162 eller placebo, med datainnsamlin ved uke 1, 6, 12, og 20. Prosjektet kan potensielt resultere i en ny behandlingsmetode for fatigue etter subaraknoidblødning fra et aneurisme.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nevrokirurgisk avdeling ved OUS. Internasjonal samarbeidspartner er Sahlgrenska akademi i Sverige.

Rehabilitation needs, service provision and costs in the first year following traumatic injuries

Prosjektleder: Nada Andelic. Doktorgradsstipendiat: Håkon Moksnes (OUS) og Christoph Schafer (UNN). Støttet av Helse Sør-Øst, åpen prosjektstøtte.

Traumatisk skade er en ledende årsak til funksjonshemming over hele verden, og medfører store samfunnsmessige konsekvenser på grunn av høye behandlingskostnader og tap av produktivitet. Dette prosjektet retter seg mot barn og voksne innlagt ved traumesykehusene i Sør-Øst og Nord Norge med moderate og alvorlige skader i kroppen. Skadene kan f.eks. være kompliserte skjelettbrudd, hodeskader, skader på nerver, lunger, indre organer, muskulatur, bløtdeler og ansikt.

Hovedformålet er å kartlegge rehabiliteringsbehov, rehabiliteringstilbud og kostnader det første året etter skader. Basert på data fra Nasjonalt Traumeregister, vil studien estimere prevalensen av rehabiliteringsbehov og kostnader av rehabilitering, samt helse- og sosiale tjenester. Vurdering av rehabiliteringsbehov tar sikte på å få en bedre forståelse av det eksisterende tjenestetilbudet og gapene mellom rehabiliteringsbehov og tjenester, samt hvordan alder, alvorlighetsgrad av skaden og geografisk variasjon i tjenestetilbudet innvirker på pasientens funksjonsutkomme.

Tidligere prosjekter

Flere store prospektive kohortstudier har blitt gjennomført på pasientpopulasjoner med moderat og alvorlig TBI i løpet av de siste 15 år. Disse studiene har undersøkt forekomsten og risikofaktorene for TBI, samt faktorer som påvirker de medisinske, emosjonelle, neurokognitive og rehabiliteringsrelaterte utfallene i et longitudinelt perspektiv inntil 10 og 20 år etter skaden.

Tidligere har det vært en mangel på studier som følger pasientene opp over tilstrekkelig lang tid. Da det endelige målet med rehabilitering er å gjenopprette en optimal livskvalitet for pasienter med TBI, har forskningen også fokusert på rehabiliteringsforløpet og faktorer som kan predikere helserelatert livskvalitet. Flere intervensjonsstudier har også blitt gjennomført, inkludert en studie om tidlig rehabilitering etter alvorlig TBI i et sammenhengende behandlingsforløp.

I 2009 ble det utviklet en nasjonal multisenterstudie («Rehabilitation after severe TBI, a national multicenter study») som omfattet de fire regionale universitetssykehusene i Norge og Sunnaas sykehus HF. Den medisinske delen av studien var koordinert av Oslo universitetssykehus (OUS) (prof. Cecilie Røe, MD), mens Sunnaas sykehus HF (Solrun Sigurdardottir, PhD, postdoc) koordinerte den nevropsykologiske delen.

Denne studien resulterte i sammenlignbar nasjonal kunnskap om epidemiologien av alvorlig TBI, rehabiliteringsforløp og funksjonsutfall det første året etter skaden. I tillegg til dette ble hypotesen om en genetisk predisposisjon (APOE ε4) som kan påvirke effekten av rehabilitering, kognitive og funksjonelle utfall undersøkt.

I samarbeid med Institutt for helse og samfunn, Forskningssentret for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM) og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Universitetet i Deusto, Bilbao, Spania, og Virginia Commonwealth University, Richmond, USA, har en metodologi for evaluering av helseøkonomiske konsekvenser av TBI og rehabiliteringsforløp blitt utviklet. Organisering av helsetjenester, effektivitet og kostnad er også svært viktig. Forskningsgruppen samarbeider derfor tett med CHARM i å bygge en kompetanseplattform for forskning på rehabiliteringstjenester.

Forskergruppen har i løpet av de siste 10 år fått flere store bevilginger fra NFR, Helse Sør-Øst og et EU-prosjekt; se pågående prosjekter.

Publisert 3. des. 2013 10:52 - Sist endret 20. sep. 2021 15:50