English version of this page

HIV

HIV gir en kronisk infeksjon som ubehandlet fører til utvikling av alvorlig immunsvikt.

HIV (humant immunsviktvirus type 1) er et lentivirus som gir en kronisk infeksjon, og er ansvarlig for utvikling av sykdommen AIDS.

Dagens behandling, kalt HAART (høyaktiv antiviral terapi), har bedret prognosen for pasientene betraktelig, men den har alvorlige bivirkninger og det er også fare for at viruset utvikler resistens (motstår den spesifikke behandlingen).

Viruset kan dessuten overleve i ulike lagre i kroppen, kalt reservoarer, hvor det er beskyttet både fra immunsystem og medisinsk behandling.

For å kunne kurere HIV-pasienter må disse reservoarene fjernes, og/eller hindre at viruset invaderer vertscellens arvestoff. For å nå dette målet, må vi få en dypere forståelse av mekanismene som regulerer HIV-infeksjon.

Epigenetisk regulering av både viruset og vertcellen er viktig for både opprettholdelse av latens og reaktivering. På en liknende måte som proteiner og DNA, foregår det en dynamisk regulering av molekyler som koder for proteiner (mRNA) vha kjemiske modifiseringer. Disse dynamiske prosessene påvirker både funksjon, lokalisering i cellen og proteinuttrykk.

Vår hovedhypotese er at metylering av HIV og mRNA fra infiserte vertsceller er viktig for HIV-replikasjon. For å undersøke dette analyserer vi metyleringsnivåene i viralt HIV-RNA og vertcelle mRNA og ser på forskjellige aspekter mht regulering av mRNA-modifikasjoner.

Publisert 11. juli 2013 10:02 - Sist endret 5. apr. 2017 13:12

Kontakt