English version of this page

NORTUT - Norsk studie av terapeututvikling. En longitudinell studie.

Studiens hensikt er å undersøke hvordan terapeuter utvikler seg i løpet av psykoterapiutdanning og i tiden etterpå. 

Det er en betydelig mangel på forskning på hvordan terapeutenes utvikling er over tid. Kandidater ved norske psykoterapiinstitutter inviteres med i studien.
 
Studien ledes av professor Randi Ulberg, i samarbeid med terapiinstituttene. Dataene vil inngå i forskerlinjeprosjekt ved Det medisinsk fakultet, hovedoppgaver ved Psykologisk institutt og i doktorgradsarbeid.

Bakgrunn

Det forskes mye på pasientvariabler i forskjellige psykoterapeutiske metoder. Det foreligger imidlertid mindre forskning på terapeutvariabler. Empiriske data peker i retning av at terapeutens relasjonell kompetanse, tidligere relasjonelle erfaringer og evne til å tenke omkring andres indre liv er faktorer som er viktige for behandlingsresultatet.

Imidlertid mangler empirisk kunnskap om terapeutenes utvikling over tid, og spesielt hvis det er forskjeller i terapeututvikling innen ulike psykoterapiretninger (f.eks. Psykodynamisk, psykoanalytisk, gruppeanalyser, kognitiv atferdsterapi) (Carlsson, Norberg, Schubert, & Sandell, 2011; Hill, Spiegel, Hoffman, Kivlighan Jr, & Gelso, 2017; Sandell et al., 2004; Sandell et al., 2006, 2007; Taubner, Kachel, Visbeck, Rapp & Sandell, 2010).

Hill og kollegene konkluderer med at det er et spesielt behov for longitudinelle studier om terapeutekspertutvikling. Siden forskning på dette området er sparsom, og siden det er sannsynlig at behandlers utvikling er av stor betydning for pasienter, er det et presserende behov for å lære mer om dette. Slik kunnskap kan ha betydning for kvaliteten på opplæringen i de psykoterapeutiske treningsinstitusjonene.

Deltakere

For å undersøke terapeututvikling under og etter utdanning, blir terapikandidater ved forskjellige terapiinstitutt blir invitert til å delta i studien.

Kandidater ved forskjellige utdanningsprogram for terapi med barn, ungdom og voksen terapi både individualterapi og gruppeterapi inviteres. Dette vil involvere deltakere som er leger og psykologer, men også representanter fra andre yrker.

Totalt 200 planlegges inkludert i studien.

Metode

NORTUT er en longitudinell studie. Den undersøker terapeutens endring i terapeutisk holdning under psykoterapi og etter endt utdanning.

Spørreskjemaer vil bli sendt til deltakerne hvert halvår ved forskjellige psykoterapeutiske utdanningsinstitusjoner, inntil fem år etter endt utdanning.

Spørreskjemaene vil være Therapeutic Identity Questionnaire (norsk versjon av ThId) (Sandell et al., 2004; Sandell et al., 2006, 2007). Svarene samles inn gjennom nettskjema fra Universitetet i Oslo (nettskjema.no).

Data blir lagret på Universitetet i Oslos tjeneste for sikker datalagring (TSD).

Etikk

Studien er registrert ved Norsk senter for forskningsdata (NSD):

Prosjekt 59798: Norsk studie av terapeututvikling (NORTUT) - en longitudinell studie. Daglig ansvarlig: Randi Ulberg

Deltakerne vil bli informert muntlig og med skriftlig informasjon. Deltakere gir skriftlig samtykke til deltakelse.

Referanser

Carlsson, J., Norberg, J., Sandell, R., & Schubert, J. (2011). Searching for recognition: The professional development of psychodynamic psychotherapists during training and the first few years after it. Psychotherapy Research, 21 (2), 141-153. Psychotherapy Research, 21 (2), 141-153.                                                                     

Drdla, S., & Loffler-Stastka, H. (2016). Influence of conversation technique seminars on the doctoral therapeutic attitude in doctor-patient communication. Wien Klin Wochenschr, 128 (15-16), 555-559. doi: 10.1007/s00508-016-1023-8 doi: 10.1007 / s00508-016-1023-8

Hill, CE, Spiegel, SB, Hoffman, MA, Kivlighan Jr, DM, & Gelso, CJ (2017). Therapist expertise in psychotherapy revisited ψ. The Counseling Psychologist, 45 (1), 7-53.

Parth, K., & Loeffler-Stastka, H. (2015). Psychoanalytic core competence. Psychoanalytic core competence. Frontiers in Psychology, 6, 356. doi: 10.3389 / fpsyg.2015.00356

Sandell, R., Carlsson, J., Schubert, J., Broberg, J., Lazar, A., & Grant, J. (2004). Therapist attitudes and patient outcomes: I. Development and validation of the Therapeutic Attitudes Scales (TASC-2). Psychotherapy Research, 14 (4), 469-484. 

Sandell, R., Lazar, A., Grant, J., Carlsson, J., Schubert, J., & Broberg, J. (2006). Therapist attitudes and patient outcomes: III. A latent class analysis of therapists. Psychology and psychotherapy: Theory, research and practice, 79 (4), 629-647.                                               

Sandell, R., Lazar, A., Grant, J., Carlsson, J., Schubert, J., & Broberg, J. (2007). Therapist attitudes and patient outcomes: II. Therapist attitudes influence change during treatment. Therapist attitudes influence change during treatment. Psychotherapy Research, 17 (2), 196-204. 

Seitz, T., & Löffler-Stastka, H. (2016). Diagnostically Fit for the Future? The Students' Perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 228 , 541-546. 

Taubner, S., Kächele, H., Visbeck, A., Rapp, A., & Sandell, R. (2010). Therapeutic attitudes and practice patterns among psychotherapy trainees in Germany. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 12 (4), 361-381. 

 

Publisert 14. okt. 2019 13:11 - Sist endret 17. okt. 2019 13:30

Kontakt

Prosjektleder