Om K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Vi fastslår hvilke genetiske mutasjoner er nødvendig for kreftcelleegenskapene, vi kartlegger celler og faktorer i mikromiljøet for å kunne finne frem til akkurat hva som er avgjørende for kreftcelleveksten i pasienter, vi finner legemidler som kan hemme vekstsignalene. Vi utvikler nye former for immunterapi hvor celler (eller nye biologiske legemidler) angriper kreftceller. Vi igangsetter eller deltar i kliniske multisenterstudier.

Blod-, lymfe- og benmargskreft består vanligvis av ondartede B-celler, slike kreftceller fortrenger friskt vev og ødelegger infeksjonsforsvaret.

B-cellekreft forårsaker 6 % av kreftrelaterte dødsfall. Dagens behandling har ofte god effekt, men mange pasienter opplever tilbakefall og flere av kreftformene ansees fortsatt å være uhelbredelige.

Kreftformen fører til betydelig pasientlidelse og belaster samfunnet med gjentatte sykdomstilbakefall og kostbar sykehusbehandling

Hva

Senteret utgjør et lokomotiv for ny klinisk behandling. Vi kartlegger årsaksforhold, avdekker nøkkelfaktorer som forårsaker kreftcellevekst, karakteriserer variasjon mellom pasienter, og vi utvikler storskala legemiddeluttesting for å kunne tilrettelegge for persontilpasset medisin.

Vi designer og tester ut nye biologiske behandlingsprinsipper og tilrettelegger for nye former for immunterapi.

Vi gjennomfører pre-kliniske og kliniske utprøvninger hvor nye behandlingsprinsipper testes for effekt.

Sammen med Lymfekreftforeningen og Blodkreftforeningen informerer vi befolkningen og pasienter om sykdomsgruppen gjennom seminarer, medieoppslag og artikkelserier.

Hvordan

Vi benytter det mest avanserte utstyret for å kunne være i forskningsfronten.

Samtidig spenner vi vidt, fra basalforskning og studier av nye genmanipulerte musestammer til fullstendig genkartlegging av kreftceller og mikromiljøet rundt, og til bruk av avanserte laboratorieroboter for genanalyser og løpebåndstesting av legemidler.

Derfra sikter vi oss inn på nye mål for fremtidig behandlingsregimer. Imens tilbyr vi muligheter for pasienter til å delta i nye kliniske studier.

Hvor

Senteret er forankret ved Det medisinske fakultet og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Vi holder til på Oslo universitetssykehus, ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Laboratorieforskningen skjer henholdsvis i A-bygget og Forskningsbygget, pasientbehandlingen skjer ved Avdeling for blodsykdommer og Avdeling for onkologi.

Senterledelse

 • Ludvig A. Munthe, senterleder, professor, Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, UiO og OUS
 • June H. Myklebust, nestleder, førsteamanuensis, Avdeling for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin

Prosjektledere

 • Hilde Schjerven, forsker, Avdeling for immunologi, OUS.
 • Kjetil Taskén, professor, avdelingsleder Avdeling for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin og OUS-Radiumhospitalet.
 • Erlend B. Smeland, professor, avdelingsleder Avdeling for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin og OUS
 • Harald Holte, seksjonsoverlege, Avdeling for onkologi, OUS-Radiumhospitalet.
 • Geir E. Tjønnfjord professor, avdelingsoverlege, Avdeling for blodsykdommer, Institutt for klinisk medisin UiO og OUS.
 • Anders Tveita forsker, Avdeling for immunologi, OUS.
 • Britt Nakken forsker, Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, UiO.
 • Alexander Fosså overlege, Avdeling for onkologi, OUS-Radiumhospitalet.
 • Fredrik Schjesvold overlege, Avdeling for blodsykdommer, OUS.
 • Ludvig A. Munthe, senterleder, professor, Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, UiO og OUS.
 • June H. Myklebust, nestleder, førsteamanuensis, Avdeling for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin
Publisert 14. feb. 2018 08:55 - Sist endret 15. mai 2020 11:32