Elisabeth Qvigstad

Bilde av Elisabeth Qvigstad
English version of this page
Telefon +47 23033433
Brukernavn
Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo
Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Institutt for Klinisk Medisin 2019-
 • Seksjonsleder for Forskning og Utvikling 2018-
 • Overlege Avdeling for endokrinologi , Sykelig Overvekt og Forebyggende Medisin, Aker, Oslo Universitetssykehus 2013-
 • Spesialist i indremedisin og endokrinologi 2013
 • Assistentlege, Seksjon for Endokrinologi, Rikshospitalet 2005-2013, avbrutt av postdoc 2007-2010, STORK prosjektet, Seksjon for Endokrinologi, Rikshospitalet
 • Assistentlege, Medisinsk avdeling St.Olavs Hospital 2002-2005.
 • Cand. med, NTNU 1993, dr. med. 2003 (Endokrinologi, Medisin; Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin, NTNU

Faglige interesser

Jeg har vært involvert i diabetes- og metabolismeforskning siden stipendiattiden ved NTNU og senere på OUS som post.doc, endokrinolog og diabeteslege. Tematisk har min forskning forskjøvet seg noe fra klinisk fysiologi ved type 2 diabetes over mot metabolske endringer i svangerskap, men her er i stor grad metode og teorigrunnlag sammenfallende, som for eksempel ved testing av insulinfrigjøring og insulinfølsomhet i STORK prosjektet.

Svngerskapsdiabetes
Forståelsen av hvilke faktorer som øker insulinresistens og svekker insulinfrigjøringen er sentralt for å finne for eksempel korrekte diagnosekriterier og biomarkører som kan lede til mer presis og tidlig diagnose og målrettet forebygging og behandling. En sentral utfordring under svangerskap er at både den gravide og barnet hennes behandles, noe som krever spesiell aktsomhet og vanskeliggjør vanlige tester og utredninger.

I de siste årene har jeg særlig vært interessert i hvordan genetiske og epigenetiske mekanismer bidrar til risk for svangerskapsdiabetes hos mor og for eksempel høy fødselsvekt hos barnet, som igjen gir økt risiko for fødselskomplikasjoner. De genetiske analysene har ført til et nært samarbeid med Kåre Birkeland, Gunn-Helen Moen, Christine Sommer og Kirsten Holven ettersom dette materialet er svært godt karakterisert. Videre har disse prosjektene før til internasjonale samarbeidspartnere som L.Groop, Lunds universitet, og det internasjonale GDM konsortiet GenDIP.

Diabetes og fertilitet

I tillegg skaffer vi nå kunnskap om utfordringene rundt fertilitet hos kvinner og menn med diabetes i Norges, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (Hanne L.Gulseth, Siri E. Haaberg, Kari Furu). I prosjektet inngår analyser på epidemiologiske data (prevensjon, svangerskapsutfall, behov for kunstig befruktning), pilotstudier i STORK materialet og også kvalitativ metodikk:

I denne siste delen kartlegger vi hvilke tanker og bekymringer som ligger til grunn for at personer med diabetes føder ca 25% færre barn enn befolkningen ellers.

Diabeteslaboratoriet på Aker

Jeg er leder for Seksjon for Forskning og utvikling ved ESF, og ansvarlig for Diabeteslaboratoriet på Aker, der vi gjennomfører avansert testing bl.a. av insulinfølsomhet. Der gjennomføres også oppdragsforskning som en viktig måte å få erfaring med preparater som er aktuelle for klinisk bruk. Videre er deltakelse i slike studier (fase 2-4 studier) et bidrag til å gi slike utprøvinger en god kvalitet. Studiene har i mange år gitt inntjening som muliggjør finansiering av andre egeninitierte prosjekter på Diabeteslaboratoriet.

Undervisning

 • Forelesninger og klinikker i diabetes og endokrinologi i medisinstudiets Modul 2, Modul 3, Modul 8
 • Smågruppeundervisning i endokrinologi i medisinstudiets Modul 3, Modul 8
 •  Valgfritt emne Modul 3: MED3063 Endokrinologiske metoder, kursleder
 • Kurs-komiteen for det obligatoriske skandinaviske kurset i endokrinologi: diabetes og lipidsykdommer (Consul): 2008, 2012, 2015. Kursleder i 2015.
 • Obligatorisk kurs: Endokrinologi for indremedisinere, diabetes ansvarlig 2018-2020

Samarbeid


Med STORK Groruddalen

Verv

 • YLF representant i Spesialitetskomiteen for endokrinologi (2006-2013)
 • Kasserer Norsk Endokrinologisk forening 2009-13
 • ESF undervisningsutvalg, utdanningsansvarlig overlege ESF Aker, 2013-2019
 • Medlem av avdelingens fagråd
 • Norsk Interessegruppe for diabetes i svangerskapet (NIDS), 2015-, stifter og leder
 • EPIPREG (medlem i styringsgruppe)
 • DIASA (medlem i stryingsgruppe)
Emneord: Svangerskapsdiabetes, Insulinresistens, Diabetes, Endokrinologi, Fertilitet
Publisert 30. juli 2019 12:54 - Sist endret 19. apr. 2021 10:40

Forskergrupper