English version of this page

Type 2 diabetes og metabolisme

Vårt forskningsfokus er pasienter med fedme, prediabetes, metabolsk syndrom og type 2 diabetes.

For å besvare forskningsspørsmålene gjør vi randomiserte, kontrollerte kliniske studier, mekanistiske studier og observasjonelle studier.

Studiene er i stor grad egeninitierte, men vi deltar også i internasjonale multisenterstudier, både forskerinitierte og initiert av farmasøytisk industri. Vi er engasjert i translasjonsforskning i samarbeid med ulike laboratoriemiljøer innen våre forskningsfelt.

Langsiktige mål

Forskningsgruppens langsiktige mål er å bidra til bedre forebygging og behandling av sykdommer relatert til overvekt og fysisk inaktivitet, først og fremst insulinresistens, type 2 diabetes og dens komplikasjoner.

For å nå disse målene vil vi søke etter sykdomsårsaker gjennom hypotesegenererende epidemiologiske og observasjonelle studier, og teste hypotesene i mekanistiske og randomiserte kliniske studier.

Vi publiserer våre resultater i de beste av de aktuelle fagfellevurderte internasjonale tidsskriftene og på relevante internasjonale møter. I tillegg arbeider vi aktivt for å dele egen og internasjonal forskning innen våre forskningsområder med et bredt publikum ved populærvitenskapelig formidling gjennom foredrag, samarbeid med pasientorganisasjoner, hyppig kontakt med journalister og populærvitenskapelige artikler.

Prosjekter

Noen av gruppens aktuelle prosjekter:

 • STORK Groruddalen: Et folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn – samarbeid mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo. Dette er en befolkningsbasert multisenterstudie av gravide i en multietnisk befolkning der vi studerer forekomsten av svangerskapsdiabetes og kardiovaskulære risikofaktorer. Vi gjennomfører i 2020-2021 en oppfølgingsundersøkelse av kvinnene 10 år etter. Et hovedfokus nå er  genetikk og epigenetikk.
 • MYOGLU: Skjelettmuskulatur, myokiner og glukosemetabolisme: 12 ukers treningsintervensjonsstudie av menn med normal eller forstyrret glukosemetabolisme. Dette er et samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO og Norges Idrettshøyskole. Hensikten er å studere effekten av fysisk trening på insulinfølsomhet og relasjonen til biologien i fettvev og muskulatur.
 • DIASA - Diabetes hos innvandrere. Et stort forskningsprogram med grunnbevilgning fra Forskningsrådet hvor vi studerer prediabetes og diabetes hos sørasiater i Norge. DIASA 1 undersøker forekomsten av unormal glukosetoleranse hos kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes 1-3 år etter fødsel, DIASA 2 og 3 dybdeundersøker et utvalg av kvinnene i DIASA 1 med bestemmelse av insulinresistens, insulinsekresjon et spekter av biomarkørerer og fettvevsbiologi.
 • DAPHNE og CVD-REAL: Internasjonale farmakoepidemiologiske studier av blodsukkersenkende behandling ved diabetes.
 • FIBERDIA: Randomisert, kontrollert studie av effekten av fibertilskudd på mikrobiota, inkretinrespons og glukoseregulering ved type 2 diabetes. 
 • Løselig leptin receptor (sObR) studiene:  Gjennom omfattende kliniske og basalmedisinske studier søker vi å forstå rollen til sObR i regulering av fett- og glukosestoffskiftet
 • Epidemiologi av type 2 diabetes i Norge: I flere studier, blant annet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, bidrar vi til å kartlegge utbredelsen av type 2 diabetes og dens komplikasjoner
 • Legemiddelutprøvinger: Deltakelse i ulike legemiddelstudier innen type 2 diabetes, hypertensjon og lipidforstyrrelser.

Samarbeidspartnere

Noen av gruppens viktige samarbeidspartnere:

 • Institutt for indremedisinsk forskning, OUS,  professor Bente E. Halvorsen
 • Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, professor Christian Drevon
 • Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøyskole, professor Jørgen Jensen
 • Seksjon for sykelig overvekt, OUS, overlegene Tom Mala og Jon Kristinsson
 • Avdeling for medisinsk fysikk, OUS og UiO, Christian Tronstad og Fysisk institutt, UiO, professor Ørjan G. Martinsen
 • Sykehuset i Vestfold, Senter for sykelig overvekt og UiO, professor Jøran Hjelmesæth og overlege Dag Hofsø
 • Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, UiO, professor Arild Rustan
 • Avdeling for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), Institutt for klinisk medisin, UiO, professor Yvonne Böttcher
 • Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
 • Astra Zeneca Nordic.Baltic, Johan Bodegaard
Publisert 14. feb. 2012 12:47 - Sist endret 29. nov. 2021 14:14

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere