Demens og dialog (avsluttet)

Prosjektet vurderer nytten av Marte Meo veiledning i demensomsorgen. Marte Meo er en veildningsmetode som tar i bruk korte videosekvenser av en samhandlingssituasjon for å fokusere på personers handlinger og væremåter som kan fremme kvaliteten på samspill mellom parter som står i en relasjon til hverandre.

Om prosjektet

Dette er en kvalitativ studie med sammenligning mellom grupper hvor Marte Meo veiledning har blitt gjennomført og med kontrollgrupper. Dataene består av 12 individuelle  intervju og 4 fokusgruppeintervju av personalet som har mottatt Marte Meo veiledning, i tillegg til videoopptak av 6 par (beboer og pleier) i samspill før og etter veiledningen og 4 par (beboer og pleier) i kontrollgruppen.

Mål

Å vurdere om, og evt. i hvilken grad Marte Meo – veiledningen kan bidra til positiv endring i det daglige samspillet mellom personer med demens og personalet i sykehjemsavdelinger.

Bakgrunn

Moderat til alvorlig grad av demens kan føre til vansker med å forstå, tolke og å uttrykke tanker og følelser og personer med demens blir svært avhengig av nær-personers evne til å sense, fortolke og forstå pasientens uttrykk. Forskning viser at den enkeltes pleiernes forståelse for og av personer med demens har innvirkning på pasientenes evne til å være i en dialog. Det etterlyses forskning som ser på betydningen av relasjonen mellom pleier og personer med demens.

Marte Meo veiledning blir anvendt i opplæringen av personalet som arbeider med personer med demens i mange land i Europa – men det finnes lite forskning på området.

Finansiering

Stipendiatstilling ved Høgskolen I Ålesund, Nasjonalforeningen for folkehelsen, demensforbundet, Senter for Omsorgforskning Midt-Norge.

Start – slutt

2006 - 2012

Publikasjoner

Alnes, RE, Kirkevold, M. & Skovdahl, K (2011) Marte Meo Counselling: a promising tool to support positive interactions between residents with dementia and nurses in nursing homes. Journal of Research in Nursing 16(5) 415-433

Alnes, RE, Kirkevold, M. & Skovdahl, K. (2011) Insight gained through Marte Meo Counselling: experiences of nurses in dementia spesific care units International Journal of Older People Nursing, 6(2) 123-132

En tredje artikkel er sendt til internasjonalt tidsskrift.

Publisert 12. mars 2012 11:15 - Sist endret 16. juli 2014 10:56

Kontakt