Delta i studien

Vi ønsker å kartlegge erfaringer og meninger til personer mellom 18 og 66 år som har blitt behandlet med elektrosjokk for en psykisk lidelse.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Forskeren vil intervjue deg som har opplevd å bli behandlet med elektrosjokk for en psykisk lidelse. Intervjuet skjer i perioden juni 2017- juni 2018 og varer ca. 1-2 timer. Du velger å møtes hjemme hos deg eller ved Senter for medisinsk etikk, i nærheten av Ullevål Sykehus.

Fokuset i intervjuet er på motivasjon til å gjennomgå ECT, behandlingens akseptabilitet, forståelse av risikoer og fordeler, samt meningen knyttet til denne type behandling.

Intervjuet blir transkribert og lydfilene blir bevart på en sikker forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. Det er bare prosjektansvarlig- og leder som har tilgang til data.

Mulige fordeler og ulemper

Dersom du opplever noen spørsmål ubehagelige kan du ta en pause. Du kan når som helst  avbryte intervjuet uten at dette får noen konsekvenser for deg og behandlingen.

Frivillig å delta i studien

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysningene vil bli behandlet konfidensielt, uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte. Informasjon om deg vil bli anonymisert og slettet senest ved prosjektslutt i mars 2020. 

Kontakt

Alina Coman

Publisert 8. aug. 2017 13:38 - Sist endret 8. aug. 2017 14:56