Leve bedre med hjertesvikt? (avsluttet)

Dette prosjektet er av utforskende karakter og omfatter flere delstudier. Da prosjektplanleggingen begynte i 2005 var det lite systematisk kunnskap om norske forhold knyttet til situasjonen for hjertesviktpasienter og deres pårørende utenfor spesialisthelsetjenesten dvs. hjemme.

Om prosjektet

Eksempelvis hvordan håndterer pasient og pårørende det å leve med en kronisk sykdom?  Det var ingen skjema som kunne benyttes for å vurdere effekten av spesialsykepleiernes oppfølging og veiledning i møte med disse pasientene på hjertesviktpoliklinikken. Det var heller ikke studert om hjemmesykepleiere har nok kunnskap og ferdigheter til å følge opp hjertesviktpasienter og deres pårørende.

Mål

Hovedmålet var å få kartlagt disse problemområdene og derved bidra med kunnskap som gir ideer og mulighet til å styrke pasienter og pårørende i det å leve med hjertesvikt og dens konsekvenser og å avdekke kunnskaps- og kompetansebehov hos både pasient, pårørende og sykepleiepersonell.

Resultater

Prosjektleder kan kontaktes for informasjon

Bakgrunn

Hjertesvikt er en av de hyppigste årsaker til sykehusinnleggelser i Norge. Ca. 100 000 nordmenn har hjertesvikt, antallet øker med en aldrende befolkning. Hjertesviktpasienter opplever ofte redusert livskvalitet og flere har gjentatte sykehusinnleggelser. Mange bor hjemme – alene eller med sin nærmeste pårørende – med eller uten hjelp fra kommunale hjemmetjenester. Det er etablert hjertesviktpoliklinikker ved de fleste sykehus, som synes å bidra til færre reinnleggelser. Forskningsbasert kunnskap om resultater av spesialsykepleiernes arbeid i disse klinikkene er viktig. Eldre med funksjonsnedsettelse/-svikt bor hjemme og mange får hjelp av hjemmetjenestene. Hjertesvikt er ikke uvanlig for denne gruppen og tilstrekkelig kompetanse hos pleiepersonell og særlig sykepleiernes kompetanse er viktig for tidlig å kunne identifisere forverring av tilstanden og gjøre noe med det og derved kunne bidra til færre reinnleggelser.

Delprosjekter

 1. Testing av et skjema for kartlegging av hjertesviktpasienters oppfølging av medisinske råd. Et amerikansk skjema ble oversatt etter standard prosedyre. Det ble deretter vurdert en av gruppe hjertesviktpasienter mht til relevans og forståelighet og benyttet i en studie der 254 pasienter ble rekruttert fra hjertesviktpoliklinikker på Østlandet. En artikkel er publisert en annen er under vurdering for publisering.
 2. Utprøving av et kompetanseutviklingsprogram for hjemmesykepleiere med fokus på hjertesviktpasienters situasjon og hvordan følge opp pasientene. Et amerikansk skjema for måling av pleiepersonells kompetanse ble oversatt etter standard prosedyre og nye spørsmål relevant for norske forhold ble inkludert og godkjent av forskeren som hadde utviklet instrumentet. Åtte sykepleiere i en by på Østlandet fikk 2 timer undervisning og 6 veiledningstimer med fastsatte tema der deltakerne hadde med seg eksempler fra egen praksis for drøfting i gruppen. Spesialsykepleier og personer med kompetanse i gruppeprosesser var veiledere. Det er utarbeidet en rapport fra dette prøveprosjektet.
 3. Kartlegging av kompetanse om hjertesvikt i kommunehelsetjenesten av alt pleiepersonell i et sykehjem og en sone av hjemmesykepleien i en større kommune på Østlandet.  Til sammen ca. 80 pleiepersonell ble kartlagt med skjemaet beskrevet i delprosjekt 2. Resultatene fra denne undersøkelsen foreligger i en masteroppgave godkjent i 2013.
 4. En intervjustudie med pårørende til hjemmeboende som har hjertesvikt. Fokus var satt på hva disse pårørende trenger av kompetanse og støtte for å hanskes med både sine hjemmeboende pårørendes situasjon og sin egen. I alt 19 pårørende ble rekruttert gjennom hjertesviktpoliklinikker og hjemmesykepleien. Analysene av intervjuene pågår.

Finansiering

 • Prosjektet er delfinansiert av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Universitetet i Oslo
 • Aker universitetssykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Høgskolen i Østfold

Prosjektstart og slutt

Oppstart i 2005, pågår

Publisert 4. feb. 2014 15:16 - Sist endret 27. juli 2016 14:03

Kontakt

May Solveig Fagermoen

Deltakere

 • May Solveig Fagermoen
 • Randi Nord
 • Heidi Jerpseth
 • Kari Karoliussen
 • Lina Berland
 • Anta Strøm
 • Kirsti Lauvli Andersen
Detaljert oversikt over deltakere