English version of this page

Akutt/subakutt funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre i Østre Agder

Det overordnede målet med dette PhD-prosjektet er å evaluere om scoringsverktøyet Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT) er egnet for tidlig identifisering av alvorlige tilstander hos skrøpelige eldre som mottar tjenester fra kommunen og om verktøyet styrker beslutningskompetansen blant helsepersonell og samarbeidet mellom hjemmesykepleien og legetjenesten.

Bildet kan inneholde: hud, sittende, komfort, rom, møbler.
Foto: Colourbox.com

Vitenskapelig tittel

Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder.

Om prosjektet

For å ivareta skrøpelige hjemmeboende eldre, er det avgjørende at helsepersonell i hjemmetjenesten har bred klinisk kompetanse og utfører systematisk oppfølging for å kunne gi den skrøpelige eldre rett helsehjelp til rett tid. Det er også avgjørende at helsepersonell som avdekker akutt funksjonssvikt, raskt får kontakt med fastlege, Kommunal øyeblikkelig hjelp – enhet (KØH) eller sykehus slik at nødvendige tiltak blir igangsatt for pasienten. Helsepersonell må derfor gis verktøy og metoder som styrker fagligheten, beslutningskompetansen og samarbeidet med fastlegene og annet helsepersonell i arbeidet for å gi den skrøpelige eldre best ivaretakelse tidlig i et sykdomsforløp.

Som en del av arbeidet med Gode pasientforløp og for å øke kompetansen til å identifisere og igangsette tiltak ved tegn til sykdom har helseforetakene og kommunehelsetjenesten i Aust-Agder implementert et felles papirbasert scoringsverktøy Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT).

TILT – Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander

TILT består av det validerte scoringsskjemaet, Modified Early Warning Score (MEWS), som inneholder de vitale parameterne puls, temperatur, respirasjonsfrekvens, blodtrykk og bevissthetsgrad (CNS). MEWS er en modifisert versjon av Early Warning Score (EWS), og det brukes i dag flere variasjoner av MEWS globalt. Scoringsskjemaet TILT inneholder referanser for de ulike måleenhetene og fargekoder som tilrettelegger for at helsepersonell kan oppdage og foreta riktige intervensjoner dersom pasientens tilstand forverres. Avvikende målinger av normalverdiene på vitale parametere genererer poeng. Dersom scoren øker, skal frekvensen på observasjoner trappes opp. Ved en sammenlagt skår på fire eller mer eller hvis helsepersonell er bekymret for pasientens helsetilstand, skal lege kontaktes for videre vurdering av observasjoner eller tiltak. Betydningen av ulike skåringsverktøy som identifiserer endring av tilstander er grundig evaluert i bruk i spesialisthelsetjenesten, men få studier er gjennomført i den norske primærhelsetjenesten. Det er derfor viktig å undersøke om TILT er egnet for bruk hos eldre hjemmeboende og om TILT kan bidra til tidlig identifisering av sykdom samt hvilke erfaringer sykepleiere og leger har med bruk av TILT i primærhelsetjenesten. 

Mål

Hensikten med studien er å utvikle kunnskap om hvorvidt TILT bidrar til tidlig identifisering av sykdom hos eldre i hjemmetjenesten og hvordan de videre følges opp i pasientforløpet.

Videre er hensikten å avdekke hvilke erfaringer helsepersonell i kommunene har med bruk av TILT i hverdagen, inklusive om de opplever tilstrekkelig kompetanse eller har behov for ytterligere opplæring.

Resultater

Prosjektet er i analysefase, resultater publiseres fortløpende.

Finansiering

Norges Forskningsråd (NFR) - Offentlig sektor PhD

Tvedestrand Kommune

Deltagere

Kristin Jeppestøl - PhD kandidat

Line Kildal Bragstad - Hovedveileder

Marit Kirkevold - Medveileder

Start - Slutt

2018 - 2022

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Eldre, Geriatri, kommunal helse- og omsorgstjeneste
Publisert 19. des. 2019 18:01 - Sist endret 8. aug. 2022 09:35