Disputas: Per Ivar Høvring

Cand.scient. Per Ivar Høvring ved INSTITUTT FOR MEDISINSKE BASALFAG vil forsvare sin avhandling for graden : The Thyrotropin-Releasing Hormone Receptor: Structural and functional aspects

Sammendrag

Genet for den humane thyrotropin frigjøringshormon reseptoren (TRHR) har blitt isolert og funnet å være 35 kb stort, bestående av tre exoner og to introner. TRHR genet har vist seg å ha en kompleks regulering, med transkripsjon fra to basale promotere. Promoteren til TRHR inneholder en rekke bindingseter for både generelle transkripsjonsfaktorer som glucocorticoid reseptoren og c-Myb samt vevsspesifikke faktorer som Pit-1.

Vi har funnet TRHR uttrykt i hematopoetisk vev- og cellelinjer, samt i thymus, benmarg og "natural killer" celler og vist binding av TRH til overflatereseptorer. Tilstedeværelsen og funksjonen av den hematopoetiske transkripsjonsfaktoren c-Myb gir en interessant kobling mellom det neuroendokrine- og immunsystemet. TRHR viser en unik tilstedeværelse i thymocytter hvilket tyder på en viktig funksjon i T-celle subpopulasjoner.

Vi har funnet hittil lite undersøkt fysiologisk funksjon av TRH hos ammende rotter. Våre funn viser at kontinuerlig diing er nødvendig for å opprettholde TRH og TRHR ekspresjonen i hypothalamus.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Linda Tholfsen.

Publisert 15. feb. 2007 17:48 - Sist endret 21. feb. 2014 14:51