Disputas: Anne Sofie Biong

Cand.scient. Anne Sofie Biong ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Dairy products and myocardial infarction

Bedømmelseskomité

Forsker Ulf Riserus, Institutt for folkhelso- og vårdvetenskap, Uppsala Science Park, Sverige
Lektor Tine Tholstrup, Institutt for humanernæring, Den kgl. veterinær og landbohøjskole, Fredriksberg, Danmark
Professor Arne T. Høstmark, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Haakon E. Meyer, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Jan I. Pedersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsfysiolog og forsker Anne Sofie Biong har i sin avhandling ikke kunnet bekrefte at det er noen sammenheng mellom meieriprodukter og risiko for å få hjerteinfarkt.

Resultatene antyder tvert imot det motsatte: at meieriprodukter kan gi redusert risiko. Lignende funn er gjort i flere utenlandske studier. Konklusjonen på studien er at hvis man ellers har et sunt kosthold, er det rom for en viss mengde meieriprodukter – også de fete ostene.

I studien har man undersøkt kostholdet til cirka 100 hjerteinfarktpasienter og like mange friske kontrollpersoner. Resultatene viser at de friske personene hadde det høyeste inntaket av melkefett og meieriprodukter.

Dette strider med etablerte holdninger til melkefett.

Resultatene ble også bekreftet ved bruk av biologiske markører for inntak av fett, som viste at inntak av meieriprodukter og melkefett var forbundet med redusert risiko for hjerteinfarkt. Det spesielle var at de friske personene hadde et høyere inntak av ost enn hjerteinfarktpasientene. Det var ingen forskjell på gruppene når det gjaldt andre meieriprodukter.

Dette kan tyde på at ost inneholder beskyttende komponenter og som eventuelt oppveier andre negative effekter av meieriprodukter med tanke på hjerteinfarkt. Denne typen studier sier ikke noe sikkert om årsaksforhold. Det må også understrekes at livsstilen i de to gruppene var forskjellig, og at de friske personene hadde en sunnere livsstil totalt sett (mindre røyk, mer frukt og grønnsaker).

Vi gjennomførte også et kontrollert kostforsøk hvor vi testet ut to forskjellige kosthold på 22 friske personer. Det ene kostholdet inneholdt mye ost, det andre mye smør, ellers var de like. Blodprøver ble tatt og risikofaktorer for hjerteinfarkt ble målt. Resultatene viste at ost ikke er like kolesteroløkende som smør, selv om inntaket av melkefett var det samme. Dette støtter antagelsen om at inntak av ost muligens inneholder komponenter som beskytter mot hjerteinfarkt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 5. juni 2007 11:01 - Sist endret 10. sep. 2007 13:41