Disputas: Åse Ertesvåg

Cand.pharm. Åse Ertesvåg ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Vitamin A in regulation of T and B cell function

Bedømmelseskomité

Professor A. Catharine Ross, Department of Nutritional Sciences, Pennsylvania State University, USA
Professor Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim
Professor Erik Dissen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Divisjonsleder Frode Vartdal, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I dette arbeidet er det avdekket flere måter for hvordan vitamin A kan være med på å styrke immunforsvaret hos mennesker. I verdensmålestokk lider så mange som 250 millioner mennesker av vitamin A mangel, og mange av disse dør som en følge av infeksjoner. Man har lenge visst at vitamin A stimulerer immunforsvaret, men hvordan dette skjer har vært uklart.

I denne avhandlingen har vi vist at vitamin A stimulerer en viktig celletype i det spesifikke immunforsvaret, T cellene. En av forutsetningene for en effektiv immunrespons er at T cellene deler seg og skaper en klon av mange identiske celler. Under påvirkning av vitamin A ser vi at T cellene deler seg raskere. Samtidig beskytter vitamin A mot celledød hos T cellene, slik at flere er tilgjengelige for et effektivt infeksjonsforsvar. En av mekanismene for dette ser ut til å være en økning i utskillelsen av T celle vekstfaktoren, interleukin-2. Videre har vi vist at i mus som får lite vitamin A i kosten så vil viktige faktorer i regulering av inflammasjoner og infeksjoner, NFkB og interleukin-2, være økt, noe som kan forklare noen av symptomene ved vitamin A mangel.

Vi har vist at også den andre armen av det spesifikke immunforsvaret, B cellene, kan påvirkes av vitamin A. Ved tilstedeværelse av vitamin A vil B celler i kultur dele seg raskere og produsere mer antistoff når de stimuleres av spesielle DNA-sekvenser som finnes i virus og bakterier. Man tror at regelmessig uspesifikk stimulering av immunforsvaret med slike CpG oligonucleotider er med på å kontinuerlig danne antistoffer mot mikroorganismer som kroppen har vært utsatt for. Våre funn peker mot en rolle for vitamin A i stadig nydanning av antistoffer, og dermed sikre et godt immunforsvar mot invaderende mikroorganismer. Videre kan vitamin A vise seg å ha betydning for personer som lider av visse immunsviktsykdommer som gir seg utslag i manglende produksjon av antistoffer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 13. juni 2007 11:08 - Sist endret 10. sep. 2007 13:44