Disputas: Rikke Lise Steen Folstad

Cand.med. Rikke Lise Steen Folstad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A-kinase anchoring protein149, a scaffolding protein involved in nuclear envelope assembly and stability.

Bedømmelseskomité

Professor Howard Worman, College of Phys & Surgeons, Columbia University, New York, USA
Forsker Jørgen Wesche, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Philippe Collas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Cand. med. og doktorgradsstipendiat Rikke Lise Steen Folstad har under veiledning fra professor Philippe Collas undersøkt hvordan signaloverføring i menneskeceller kan reguleres. Fosforylering og defosforylering av proteiner ved hjelp av kinaser og fosfataser er viktige prinsipper for hvordan signaler kan overføres intracellulært. Antall fosfater på et protein er som regel avgjørende for et proteins funksjon.
Rikke Lise Steen Folstad og hennes medarbeidere har i avhandlingen ”A-kinase anchoring protein149, a scaffolding protein involved in nuclear envelope assembly and stability” vist at AKAP149 er et forankringsprotein for både protein kinase A (PKA) og protein fosfatasen PP1. Interaksjonen mellom AKAP149 og PP1 er fosforylerings- og celle syklus avhengig. Ved å forankre enzymer involvert i signaloverføring med motsatt effekt på samme sted i en celle, vil ethvert signal kunne gi en lokal og rask regulerbar effekt. AKAP149 er vist i dette arbeidet å være lokalisert i kjernehylsteret og endoplasmatisk retikulum-membranene rundt cellekjernen. Effekten av at AKAP149 forankrer PP1 her er viktig for gjenoppbyggingen av kjernehylsteret og da spesifikt det nukleære lamina etter celledeling. Dersom PP1 ikke forankres av AKAP149 etter celledeling lever cellene videre kun i noen timer før programmert celledød inntreffer. Det blir videre vist at AKAP149 selv har en substratspesifikk regulatorisk effekt på fosfatase aktiviteten av PP1. Resultatene viser at korrekt lokalisering av PP1 i kjernehylsteret rett etter celledeling og i begynnelsen av neste celle syklus er viktig for normal cellefunksjon. Forankring av PP1 til AKAP149 er avgjørende for kjerneveggstabilitet og cellens overlevelsesevne.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 16. mai 2007 09:57 - Sist endret 10. sep. 2007 15:03