Disputas: Johan Fosen

Cand.scient. Johan Fosen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Internal time-dependent covariates in event history analysis

Bedømmelseskomité

Lektor Torben Martinussen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Fredriksberg, Danmark
Forsker Per Henrik Zahl, Folkehelseinstituttet, Oslo
Professor Eva Skovlund, Avd. for farmasøytisk biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Leder av disputas:  Professor Lars Walløe, Avdeling for fysiologi, Det medisinske fakultet, UiO

Veileder:  Professor Odd O. Aalen, Avd. for biostatistikk, Det medisinske fakultet, UiO

Sammendrag

Interne tidsavhengige kovariater i forløpsanalyse

I sin avhandling har doktorand Johan Fosen beskrevet en ny statistisk metode som kan gi økt forståelse av hvordan den kurerende effekten av en sykdomsbehandling virker.

I mange studier følger man pasienter over et bestemt tidsrom og registrerer tidspunktet for for eksempel en bestemt form for forverring av tilstanden. I slike studier benyttes regresjonsmetoder for levetidsanalyse når man for eksempel skal analysere årsaker til forverring. Målinger av bestemte sider ved en pasients helsetilstand kan være gjort gjentatte ganger i løpet av studien, og i noen tilfeller uttrykker målingene hvordan sykdomstilstanden utvikler seg. I noen tiår har det vært kjent at slike interne forklaringsvariable lett kan bidra til feiltolkninger av en behandlingseffekt.

Stianalyse har vært brukt for å håndtere tilsvarende problemer i klassisk regresjonsanalyse i en årrekke, og Johan Fosen har i sin avhandling kombinert stianalyse med en regresjonsmetode for levetidsanalyse for å løse problemene med interne forklaringsvariable. Den nye metoden kalles dynamisk stianalyse og gir økt innsikt i både direkte og indirekte effekter av medisinsk behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Knut Tore Stokke

Publisert 22. nov. 2007 08:34 - Sist endret 22. nov. 2007 08:40