Disputas: Jan Olav Johannessen

Cand.med. Jan Olav Johannessen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): An early detection and intervention system for untreated first episode psychosis

Bedømmelseskomité

Universitetslektor Ph.D. Merete Nordentoft, Psykiatrisk avdeling, Bispebjærg Hospital, København, Danmark
Seniorforsker dr.philos. Rolf W. Gråwe, SINTEF Helse, Trondheim
Førsteamanuensis dr.med. Steinar Lorentzen, Aker universitetssykehus, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Petter Laake, Avdeling for statistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Per Vaglum, Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sammen med forskere i Oslo og Roskilde, har sjeflege Jan Olav Johannessen vist at det går an å komme til dramatisk mye tidligere med behandling hos unge voksne som utvikler en psykoselidelse.

Det skandinaviske TIPS-prosjektet (tidlig intervensjon ved psykose) har redusert den tiden det tar fra psykosen først ”viser seg” og til behandling settes inn (VUP, varighet av ubehandlet psykose), fra 2 år i 1993/94, til ca ½ år, særlig for unge menn.

Dette er oppnådd i hovedsak ved to virkemidler:
1. Senket terskel til behandling. Pasienter, pårørende, lærere osv kan ta direkte kontakt med et ambulant ”oppdagelseteam” (OT), som rykker ut og møter pasient eller dennes nærstående i løpet av ett døgn, senest.
2. Systematisk og målrettet informasjon rettet mot publikum generelt, helsearbeidere, skoler.
Informasjonen inneholder to avgjørende elementer: i) informasjon om tidlige tegn på alvorlig psykisk lidelse, og ii) informasjon om tilgjengelig hjelp.

Via disse strategier lyktes man i å endre befolkningens hjelpsøkende atferd, målt via VUP og endring i henvisningsmønster, slik at folk selv tok kontakt med spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten ble ikke ”overveldet” av henvendelser, slik mange fryktet på forhånd, når man senket terskelen. Begge elementer synes avgjørende nødvendig for å oppnå tidlig behandling. Når pasientene oppdages tidligere, har de mindre symptomer.

Andre publikasjoner fra samme gruppe (TIPS), men som ikke inngår i denne avhandlingen, har bekreftet disse funnene, og i tillegg vist at pasienter som oppdages tidligere har lavere selvmordsrisiko, og bedre prognose (etter 2 år). Pasienter som kom til behandling via OT var oftere unge menn, med lang VUP. De hadde mindre symptomer når de kom til behandling, men brukte lengre tid på å oppnå samme grad av bedring enn de som kom til behandling på vanlig måte (i hovedsak via fastlege/legevakt). Flere i OT-gruppen ble behandlet kun poliklinisk.

Funnene i TIPS-prosjektet gir grunnlag for kunnskapsbasert helsetjenesteutvikling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 25. mai 2007 13:15 - Sist endret 10. sep. 2007 15:07