Disputas: Kari Ann Leiknes

Cand.med. Kari Ann Leiknes ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.med. (doctor medicinae): Medically unexplained symptoms and somatoform disorders: prevalence, course and comorbidity: An eleven year general population study in Norway

Bedømmelseskomité

Professor Francis Creed, Manchester Royal Infirmary, University of Manchester, Storbritannia
Avdelingssjef dr.med. Lars Tanum, Avdeling for psykiatrisk forskning og undervisning, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Seniorforsker Ingrid Melle, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Lars Weisæth, Seksjon for voksenpsykiatri, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Arnstein Finset, Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Somatoforme lidelser er navnet på en gruppe tilstander som kjennetegnes ved fysiske symptomer som ikke kan forklares fullt ut av en medisinsk tilstand/sykdom (såkalte “medisinsk ikke-forklarte symptomer”).

Avhandlingen benytter data fra to store befolkningsundersøkelser for å belyse disse lidelsene. I 1990 ble 605 voksne intervjuet i Oslo og Lofoten, hvorav 421 ble intervjuet på nytt i 2001. I 2001 ble også 1247 nye respondenter intervjuet. Et diagnostisk intervju (CIDI) for mentale lidelser som er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon ble brukt på begge tidspunkter. Avhandlingen viser at brysomme “medisinsk ikke-forklarte symptomer” oftest blir glemt over tid.

For personer som har ikke-forklarte smertesymptomer på første tidspunkt er langtidsprognosen god, bortsett fra hos yngre kvinner hvor risikoen for et kronisk forløp er større. Diagnosegruppen “somatoforme lidelser” omfatter mange enkeltdiagnoser, men i praksis vil en person som får én av diagnosene også kunne få en eller flere av de andre i samme gruppe.

Det er mer sannsynlig å få samme diagnose på de to tidspunktene dersom symptomkriteriene baseres på pågående symptomer og ikke på alle de uforklarte symptomene personen husker å ha hatt en eller annen gang i livet. I 2001 ble forekomsten av somatoforme lidelser med alvorlig funksjonssvikt (de siste 6 måneder) beregnet til 10,2 % når man brukte nyere diagnostikk ut fra pågående symptomer.

For gruppen uten funksjonssvikt var forekomsten 24,6 %. Av de som fikk diagnosen “somatoform lidelse” hadde 45 % også diagnosen angst og/eller depresjon, og 43 % av dem hadde en muskelskjellettlidelse (inkludert kronisk tretthet, fibromyalgi og lumbago). Avhandlingen konkluderer med at symptomer på angst og/eller depresjon bør være tilstede for at somatoforme lidelser skal klassifiseres som mentale lidelser. Diagnosen “somatoform lidelse” bør stilles ut fra nåværende symptomer og ikke slike som har opptrådt en eller annen gang tidligere i livet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 13. juni 2007 10:50 - Sist endret 10. sep. 2007 15:09