Disputas: Koen Vervaeke

MSci. Koen Vervaeke ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Effects of sub-threshold activated ion channels on signal integration in hippocampal pyramidal neurons

Bedømmelseskomité

Professor Alain Destexhe, Unite de Neurosciences integratives et computationelles, CNRS, Gif Sur Yvette, Frankrike
Professor Christian Alzheimer, Physiologisches Institut, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland
Seksjonsoverlege Jon Berg-Johnsen, Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet Medical Centre, Oslo
Administrativ komiteleder: Professor Leif Gjerstad, Nevrologisk avdeling, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Sven Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Johan Storm, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Våre tanker, følelser, handlinger og erindringer oppstår trolig som følge av samvirke mellom nerveceller i hjernen og den ytre verden, og mellom nervecellene. Dette samvirket krever rask kommunikasjon.

Det er velkjent at nervecellene kommuniserer med meget korte elektriske pulser, men reglene for språket de bruker er mindre godt kjent. Disse seriene av korte elektriske pulser skyldes åpning av porer i nervecellenes membran. Disse porene kalles ionekanaler, fordi når de åpnes vil elektriske ladede atomer (ioner) strømme gjennom dem. Gjennom millioner av år har evolusjonen frembrakt et stort mangfold av ionekanaler. Dette gjør at nervecellene kan snakke med hverandre med mange ulike og intrikate mønstre av impulser. Hvordan hver av disse kanaltypene påvirker nervecellenes evne til å kommunisere er likevel fortsatt i stor grad ukjent.

I denne avhandlingen har vi studert hvordan tre typer ionekanaler påvirker hvordan den enkelte nervecelle svarer på signaler fra andre nerveceller. De tre typene er: (1) M-kanaler, (2) h-kanaler og (3) NaP-kanaler. Vi har studert disse kanalenes funksjoner i hippocampus - et område i hjernen som er særlig viktig for læring og hukommelse. Våre eksperimenter i hjerneskiver har gitt resultater som vi har sammenholdt med våre matematiske modeller av nervecellene i hippocampus.

Vi fant at disse tre ionekanalene (M, h og NaP) i vesentlig grad øker nervecellenes evne til å kommunisere på ulike måter. Derfor forventer vi at disse kanalene er essensielle for funksjonene til hippocampus. Siden disse ionekanalene også finnes i mange andre områder i hjernen, har vi sannsynligvis oppdaget noen generelle regler for hvordan disse ionekanalene bidrar til ”ordforrådet” i hjernecellenes språk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 7. juni 2007 14:34 - Sist endret 10. sep. 2007 15:13