Disputas: Vegard Bruun Wyller

Cand.med. Vegard Bruun Wyller ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The pathophysiology of chronic fatigue syndrome in adolescents

Bedømmelseskomité

Professor Harald Nyland, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Professor Marianne Thoresen, Neonatology, St Michael's Hospital, Bristol, Storbritannia
Professor Knut Gjesdal, Medisinsk klinikk, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Alf Brodal, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Lars Walløe, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom/ME har svekket regulering av blodgjennomstrømningen og kroppstemperaturen, og kroppen reagerer derfor unormalt på dagligdagse belastninger. Den underliggende årsaken kan være en vedvarende kroppslig stressreaksjon - ”sustained arousal”.

Dette er hovedkonklusjonen i doktoravhandlingen til lege og forsker Vegard Bruun Wyller. Han har undersøkt ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom/ME i alderen 12-18 år, og sammenliknet dem med friske jevnaldrende. I hvile hadde pasientene blant annet høyere puls, blodtrykk, kroppstemperatur og adrenalinnivåer enn friske. I skråleie økte pulsen og blodtrykket kraftigere hos pasientene, statisk muskelarbeid medførte unormalt svake puls- og blodtrykksendringer, mens nedkjøling av et hudområde førte til større fall i kroppstemperaturen.

Kronisk utmattelsessyndrom/ME ser ut til å ramme et økende antall barn og unge, men kunnskapen om tilstanden har hittil vært svært begrenset. Resultatene fra denne avhandlingen kan forklare mange av pasientenes plagsomme symptomer og gir en økt forståelse for de underliggende sykdomsmekanismene. Dette er i sin tur en forutsetning for å kunne sette i verk mer målrettede behandlingsforsøk og på sikt etablere et bedre helsetilbud for denne utfordrende pasientgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 6. juni 2007 09:10 - Sist endret 10. sep. 2007 15:14