Disputas: Lillian Zernichow

Cand.scient. Lillian Zernichow ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for ernæringsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Serglycin and partner molecules

Bedømmelseskomité

Professor Lena Kjellén, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, Sverige.
Forsker Trine Ranheim, Medisinsk genetikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Gaustad, Oslo.
Professor Finn Olav Levy, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Philippe Collas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Proteoglykaner er en gruppe molekyler som består av én eller flere negativt ladede karbohydratkjeder bundet til en proteinkjerne. Disse karbohydratkjedene kan binde en rekke ulike molekyler og er viktige for proteoglykanenes biologiske funksjoner. Proteoglykanene er lokalisert i intracellulære granula, på celleoverflater og i ekstracellulære matrikser, og har viktige roller i både fysiologiske og patologiske tilstander.
Serglycin er et proteoglykan som finnes i mange ulike celletyper. Det har nylig blitt produsert en musemodell som mangler genet som koder for serglycin, og analyser av disse ”knockout” musene har bidratt til økt forståelse av de biologiske funksjonene til serglycin. Studier så langt har vist at serglycin er nødvendig for lagring av ulike molekyler i intracellulære granula i immunceller som mastceller og cytotoksiske T-lymfocytter.
Doktorgradskandidat Lillian Zernichow og medarbeidere har arbeidet med ulike celletyper og målt disse cellenes utskillelse av serglycin i relasjon til deres utskillelse av ulike proteaser og signalmolekyler. Det har blitt etablert et modellsystem hvor serglycin har blitt transfektert inn i en epitelcellelinje som normalt ikke uttrykker dette proteoglykanet. Det har også blitt arbeidet med makrofager isolert fra mus som manglet genet for serglycin, samt en human monocytisk cellelinje. Doktorgradsarbeidet indikerer at serglycin har en rolle i regulering av utskillelse eller aktivitet av molekyler som har betydning ved kreftsykdom og i immunresponser, som for eksempel serinproteaser og tumornekrosefaktor-alfa.
Arbeidet er utført ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, under veiledning av professor Svein Olav Kolset. Prosjektet har vært finansiert av Kreftforeningen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 16. feb. 2007 10:09 - Sist endret 10. sep. 2007 15:15