Disputas: Thorny Cesilie Bie Andersen

Cand.scient. Thorny Cesilie Bie Andersen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Structural and functional studies of TSAd and its interactions partners Itk and Lck

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Leslie Berg, University of Massachusetts Medical School, USA.
2. opponent: Professor Lena Mäler, Department of Biochemistry and Biophysics, University of Stockholm, Sverige.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Erlend Smeland, Institutt for kreftforskning, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Morten Raastad, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Anne Spurkland

Sammendrag

Cand.scient. Thorny Cesilie Bie Andersen har studert interaksjonen mellom viktige proteiner i T-celle signalleringen på molekylnivå.

Immunsystemet er kroppens forsvar mot invasjon av patogener og består av mange celletyper, en av disse er T-cellen. Når T-cellen møter et patogen (antigen), går det et signal gjennom T-celle-reseptoren. Dette signalet fører til en signaleringskaskade inne i cellen som til slutt aktiverer transkripsjonsfaktorer i kjernen, og gir en T-celle respons. Blant aktørene i denne signaleringskaskaden, er adaptorproteiner som T-celle-spesifikt adaptorprotein (TSAd) og kinaser som Induserbar Tec kinase (Itk) og Leukocytt spesifikk tyrosin kinase (Lck). I denne avhandlingen er det benyttet både biokjemiske metoder og strukturanalyse til å studere TSAd og dens interaksjonspartnere Itk og Lck. Ved å bruke de ulike tilnærmingmetodene er ny kunnskap om forholdet mellom struktur og funksjon til disse biologiske makromolekylene funnet. Biokjemiske analyser av disse interaksjonene viser at TSAd modulerer funksjonen til Lck gjennom interaksjon på flere steder i molekylet. I tillegg er det funnet at interaksjonen mellom TSAd og Itk er viktig for T-celle migrasjon mot kjemokinet CXCL12. Den tredimensjonale strukturen til Itk sitt SH3-domene er bestemt vha. nuclear magnetic resonance (NMR), i tillegg har NMR analyser av Itk-SH3 og peptider av TSAd gitt detaljert informasjon om den ikke-klassiske bindingen mellom disse molekylene. Denne kunnskapen kan benyttes til å utvikle nye måter å behandle sykdommer der T-celler er viktige for sykdomsutviklingen, f. eks multippel sklerose og kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 27. mai 2008 12:31 - Sist endret 27. mai 2008 12:45