Disputas: Siri Damman

Cand.scient. Siri Damman ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Indigenous peoples and the right to adequate food

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor emeritus Rodolfo Stavenhagen, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.
2. opponent: Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn og sammfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Akhtar Hussain, Institutt for allmenn og sammfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Svein Olav Kolset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Arne Oshaug.

Sammendrag

Det er store forskjeller i kronisk underernæring og spedbarnsdødelighet mellom barn av urfolk og andre barn på det amerikanske kontinentet. Både underernæring og kroniske ernæringsrelaterte sykdommer rammer urfolk spesielt hardt. Feltstudier fra Argentina og Canada viser at statlige utviklingstiltak og tiltak mot matusikkerhet faktisk kan bidra til å forverre urfolks ernæringssituasjon. Sentrale nasjonale fattigdomsindikatorer er dessuten dårlig tilpasset tradisjonelle urfolks levesett og kan egne seg dårlig til å kartlegge fattigdom i disse gruppene.

Dette åpner opp for en menneskerettighetsbasert analyse. Gjennom ratifisering av konvensjoner har stater påtatt seg å respektere, beskytte og fremme retten til mat og helse for alle innbyggere. Stater skal også beskytte og legge til rette for urfolks tradisjonelle tilpassning til sitt miljø og ressursbruk. Dagens ernæringsproblemer hos urfolk er knyttet til tap av land og tradisjonelle matressurser og også inntektsfattigdom. Underliggende faktorer er diskriminering, utilfredstillende skole- og helsetjenester samt manglende forståelse for urfolks kultur og rettigheter. En rettighetsbasert tilnærming vil gjøre statens rolle tydeligere og skape rom for ansvarliggjøring av statlige aktører.

Materialet til avhandlingen er hentet fra ulike skriftlige kilder og informasjon fremskaffet gjennom feltarbeid, herunder egne intervjuer med urfolksrepresentanter og myndighetspersoner i nordlige Argentina og i Nunavut i Canada. ’Retten til mat’ er nedfelt i den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er ratifisert av de fleste stater inkludert Argentina og Canada. Retten til mat innebærer at alle har en rett til tilstrekkelige mengder av ernæringsmessig fullgod, kulturelt akseptabel og trygg mat. Et rammeverk for analyse av staters forpliktelse i forhold til retten til mat som tidligere er utviklet innenfor doktorandens forskningsmiljø, ble brukt til å strukturere analysen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 21. aug. 2008 14:21 - Sist endret 21. aug. 2008 14:35