Disputas: Ane Funderud

Cand.pharm. Ane Funderud ved Avdeling for ernæringsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Testing the role of catalytic subunits of PKA in Cα and Cβ knockout mice

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
2. opponent: Forsker Hans-Christian Åsheim, Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus, Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Dagny Sandnes, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Bjørn S. Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB

Sammendrag

Enzymet protein kinase A (PKA) er et ledd i en signalvei inne i celler og kan formidle mange ulike responser. PKA består av to regulatoriske (R) og to katalyserende (C) subenheter. To ulike gener, kalt Cα og Cβ, koder for til sammen minst 16 ulike C subenheter, som finnes i ulik mengde i ulike vev. Stipendiat Ane Funderud har i avhandlingen ”Testing the role of the catalytic subunits of PKA in Cα and Cβ knockout mice” undersøkt om Cα og Cβ har forskjellige funksjoner på cellenivå og i intakte dyr.

Funderud har spesielt fokusert på C subenhetenes rolle i immunsystemet samt Cα og Cβ sin evne til å regulere nivåer av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) i lever og hjerne. Undersøkelsene ble gjort i normale og i genetisk modifiserte mus som enten manglet Cα- eller Cβ-genet. Resultatene viste overlappende effekter av Cα og Cβ i regulering av EGFR mens det ble vist ikke-overlappende effekter av Cα og Cβ i lymfocytter på et cellulært, men ikke systemisk nivå. Det siste funnet tyder på at immunsystemets aktivitet kontrolleres via mange ulike mekanismer, og at defekter i et signalsystem som PKA alene ikke er nok til å utvikle alvorlig sykdom i immunsystemet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 3. apr. 2008 15:04 - Sist endret 9. apr. 2008 10:02