Disputas: Camilla Haglerød

Cand.scient. Camilla Haglerød ved Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Glutamate receptor localization and trafficking in the glutamatergic synapse

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Oleg Shupliakov, Institutionen för Neurovetenskap (NEURO), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
2. opponent: Professor Denise Manahan-Vaughan, Learning and Memory, Faculty of Medicine, Ruhr University Bochum, Tyskland.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Harald Alfred Stenmark, Avdeling for biokjemi, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Sven Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Svend Davanger, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag.

Sammendrag

Hjernen består av opptil 1010 nerveceller som kommuniserer med hverandre via spesialiserte kontaktpunkter, synapser. Det vanligste signalmolekylet som frigjøres fra synapser er aminosyren glutamat. Glutamat binder og aktiverer reseptorer lokalisert i membranen på mottaker-cellen. Cellen aktiveres, og signalet føres videre. Styrken på signalet som blir overført fra en nervecelle til en annen er avhengig av egenskapene og antallet av glutamatreseptorene. Dynamisk endring av disse forholdene endrer signalstyrken i synapsen, synaptisk plastisitet. Syanptisk plastisitet utgjør det biologiske grunnlaget for hukommelse og læring, samtidig som noen av de samme prinsippene spiller en rolle under flere hjernesykdommer. Denne doktoravhandling tar for seg lokalisering og forflytning av glutamatreseptor typen: AMPA-reseptorer innen synapsen.
Man har lenge trodd at glutamat kun aktiverer AMPA-reseptorer lokalisert på den postsynaptiske siden av synapsen. Nyere forskning har vist at glutamat også kan aktivere AMPA-reseptorer lokalisert i den presynaptiske membranen i spesialiserte nerveceller. Funksjonen til de presynaptiske AMPA-reseptorene er ikke klarlagt, men de er antatt å påvirke frigjøringen av signalmolekylet fra den presynaptiske cellen.
Haglerød har her vist at AMPA glutamatreseptorer er lokalisert på den presynaptiske siden av synapsene i hippocampus. Haglerød har videre vist at reseptorene endrer lokalisering som følge av hvor aktive nervecellene er. På basis av disse funnene postulerte Haglerød at presynaptiske AMPA-reseptorer er regulert på same basis som postsynaptiske AMPA-reseptorer. For å teste dette så Haglerød på lokaliseringen innen synapsen av proteinet, PICK1, som interagerer med og påvirker lokaliseringen av AMPA-reseptorer. Haglerød fant at PICK1 er samlokalisert med AMPA-receptorer på den presynpatiske siden av synapsen. Det er kjent at PICK1 kan bidra til å redusere antall AMPA-receptorer på den postsynaptiske siden. Haglerød har funnet holdepunkter for at PICK1 har en slik funksjon også presynaptisk.
Avhandlingen har gitt økt innsikt i regulering av presynaptiske glutamatreceptorer. Dette kan legge grunnlaget for bedre å forstå mekanismer som synaptisk plastisistet, og for å fortså hva som skjer under sykdommer som for eksempel hjerneslag, hvor aktivering av glutamatreseptorer er en viktig mekanisme.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 30. juli 2008 16:49 - Sist endret 30. juli 2008 16:55