Disputas: Ole Klungsøyr

Cand.scient. Ole Klungsøyr ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): On Causal Inference in Psychiatric Epidemiology

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Graham Dunn, Health Methodology Research Group, The University of Manchester, England.
2. opponent: Professor Odd Nilsen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Berit Grøholt, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Dag Thelle, Avdeling for biostatistikk, Avdeling for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Inger Sandanger

Sammendrag

Hovedfokus i Ole Klungsøyr sin avhandling er å belyse metodiske aspekter (statistiske og epidemiologiske) ved det å trekke kausale slutninger (årsak – virkning) fra data som omhandler mental helse.
Hans analyse av et datasett, bestående av to intervjuer med 11 års mellomrom (i 1990 og 2001) av et tilfeldig utvalg av 1190 nordmenn, viser en sterk sammenheng mellom røyking i 1990 og depresjon etter 1990. Avhandlingen diskuterer alternativer til en direkte kausal effekt av røyking på etterfølgende depresjon.
En standard analyse er sammenlignet med en mer formell kausal analyse. Det viser seg at det kausale rammeverket gjør det lettere å undersøke hvor sensitive resultatene er for umålte faktorer. En metode for å gjøre dette er foreslått og prøvd ut. Den formelle kausal modellen minker også betydningen av noen former for frafallsskjevhet.
Starttidspunktet for en psykisk lidelse er avgjørende for å kunne trekke slutninger om årsak og virkning, men beheftet med stor usikkerhet, fra bl.a hukommelse. Derfor er det også viktig å vite hvor mye slik usikkerhet kan influere resultatene, noe som er drøftet. Sammen med andres funn, tolkes resultatene i avhandlingen som støtte til at røyking øker sannsynligheten for å bli deprimert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 26. mai 2008 13:05 - Sist endret 28. mai 2008 12:08