Disputas: Milada Mahic

cand.pharm. Milada Mahic ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Insight into the life and action of adaptive regulatory T cells

Bedømmelseskomité

1. opponent: Program Director Jane Hoyt Buckner, Benaroya Research Institute, Virginia Mason Research Center, Seattle, USA.
2. opponent: Forsker Ludvig A. Munthe, Immunologisk institutt, Rikshospitalet HF, Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Finn-Eirik Johansen, Institutt for patologi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Erik Dissen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret

Sammendrag

Regulatoriske T celler (TR celler) er en nylig karakterisert populasjon av T celler som har hemmende effekt på andre celler i immunsystemet. Det er vist at TR celler ved å hemme andre immunceller spiller en viktig rolle i immunrespons mot kreftceller, ved organtransplantasjon og i kroniske infeksjonssykdommer som for eksempel HIV-, cytomegalovirus- eller hepatitt B virus-infeksjon. Blokkering av TR celle-medierte bremsemekanismene i immunforsvaret vil kunne danne grunnlag for en ny måte å behandle disse sykdommer på. Det er to hovedpopulasjoner av TR celler: naturlig forekommende TR (TRnat) celler som dannes i thymus og er involvert i kontroll av autoimmunitet og perifert induserte eller adaptive TR (TRadapt) celler som stammer fra naive T celler og dannes som et resultat av vedvarende antigen stimulering i perifert blod og vev.

I sin avhandling ”Insight into the life and action of adaptive regulatory T cells” har Milada Mahic og hennes medarbeidere studert tidskinetikken for utviklingen av CD4+ TRadapt fra naive T celler og viser at dannelsen av disse celler er en naturlig del av kroppens immunrespons mot infeksjoner. De har også vist at TRadapt celler hemmer T celle funksjon via en mekanisme som involverer oppregulering av cyclooksygenase-2 (COX-2) og produksjon og utskillelse av prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 er et kjent molekyl som induserer cAMP i effektor T celler via EP2 og EP4 reseptorer og virker immunhemmende, men likevel er dets rolle i immunreguleringen delvis uoppklart. Mahic rapporterer også at PGE2 er med på å forsterke utviklingen av regulatoriske T celler. I tillegg til studier av CD4+ TRadapt celler, har Mahic også studert utviklingen av CD8+ TRadapt celler etter vedvarende antigen-stimulering og viser at det er likhetstrekk i tidskinetikken for differensieringen av CD8+ og CD4+ TRadapt celler, men at det er forskjeller i hemningsmekanismene som benyttes av de to celletypene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 7. mai 2008 13:18 - Sist endret 7. mai 2008 13:24