Disputas: Janne Merethe Nestvold

Cand.scient. Janne Merethe Nestvold ved Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Allogeneic bone marrow transplantation as cellular therapy for the treatment of acute leukemia. An experimental study in the rat

Bedømmelseskomité

Assistant professor Peter J. Kuppen, Leiden University Medical Center, Nederland.
Professor Bjørn Tore Gjertsen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
Professor Tone Tønjum, Mikrobiologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Bent Rolstad, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Akutt myelogen leukemi er en ondartet form for blodkreft. Etablert behandling er høydose cellegift etterfulgt av benmargstransplantasjon med overførsel av bloddannende stamceller fra en frisk giver til en pasient med leukemi. Et alternativ er å gi lavere og mindre toksiske doser cellegift (redusert forbehandling) for å minimere risikoen for behandlingsrelatert toksisitet og død, men denne behandlingen utrydder ofte ikke alle kreftcellene. En type immunceller (T-celler) i benmargen fra en genetisk forskjellig giver kan være i stand til å eliminere gjenværende kreftceller, men disse T-cellene kan også angripe pasientens friske celler og gi alvorlig ”transplantat-mot-vert” sykdom.

I en rottemodell for akutt myelogen leukemi har doktorgradsstipendiat Janne Nestvold vist at en gjentatt infusjon av benmargsceller gir bedre overlevelse, uten å føre til alvorlige bivirkninger. Denne avhandlingen beskriver utviklingen av en behandlingsprotokoll basert på redusert forbehandling og transplantasjon av benmargsceller fra en genetisk forskjellig giver, der T-cellene er fjernet. En gjentatt transplantasjon kort tid etter, med benmargsceller fra samme giver inneholdende T-celler, gir bedre overlevelse uten å føre til ”transplantat-mot-vert” sykdom.
Effekten av forsøk på dyr og kliniske eksperimenter på mennesker er ikke alltid sammenfallende. Med denne reservasjonen kan en slik behandlingsform være aktuell for pasienter som tåler dårlig eller har liten effekt av tradisjonell behandling, der man ikke finner genetisk like familiemedlemmer som benmargsgivere og ønsker å behandle raskt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 18. apr. 2008 11:29 - Sist endret 18. apr. 2008 11:40