Disputas: Agate Noer

Cand.scient. Agate Noer ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epigenetic makeup of lineage-specific genes in mesenchymal stem cells from adipose tissues

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Maurizio Zuccotti, Dipartimento di Biologia Animale, Universietet i Pavia, Italia
2. opponent: Professor Reidunn Aalen, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Philippe Collas

Sammendrag

Epigenetiske mønstre på linje-spesifikke gen hos fettstamceller
Stamceller isolert fra fettvev hos voksne mennesker (Adipose Stem Cells) har potensial til å differensiere og gi opphav til flere ulike celletyper som fett, bein, brusk og muskel. De er derfor en potensiell kilde celler til bruk i regenerativ medisin. Potensialet til å differensiere varierer mellom de ulike stamcelleklonene og over tid i kultur. Denne studien leter etter epigenetiske mønstre på promotere til linje-spesifikke gen, essensielle for de ulike celletyper, og om mønstrene kan forutsi potensial. To viktige epigenetiske faktorer er undersøkt i studien: (1) metylering av cytosin (en av basene i DNA) og (2) histon modifikasjoner (f.eks acetylering/metylering av aminosyrene til histonene som pakker DNA i cellekjernen). Epigenetiske endringer påvirker hvordan gen pakkes og hvor lett de kan uttrykkes. Gen som har promotere med mye metylering er vanskeligere å uttrykke enn de med lite metylering. (1) Studien viser at promotere til gen som er viktige i dannelse av fettceller, har lite metylering i fettstamcellene, mens promotere til endotel og muskel spesifikke gen er mer metylerte. Disse mønstrene kan være en epigenetisk signatur til fettstamceller som er åpen for differensiering til fettceller, men mer lukket og begrenset i differensieringen til muskel og endotelceller. (2) Histon modifikasjoner som assossieres ved ulike genuttrykk ble også undersøkt. Studien finner to ulike men hemmende epigenetiske koder på linje-spesifikke promotere: (i) en “klar ved signal” i fettstamceller og (ii) en mer varig hemmende signatur i keratinocytter som ikke har fettcellepotensial. Etter genaktivering (differensiering) av fettstamcellene i tidlig passasje (kultur) forsvinner de hemmende merkene og aktiverende merker settes på histonene. Fettstamceller i sen passasje differensierer dårligere, og her opprettholdes også de hemmende histonmerkene uten aktiverende merker. I tillegg bindes Polycomb repressorkomplekser på disse promoterene og andre ikke-linje-spesifikke promotere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 19. sep. 2008 09:35 - Sist endret 19. sep. 2008 09:48