Disputas: Christine Louise Parr

Cand.scient. Christine Louise Parr ved Avdeling for biostatistikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Self-reported exposure data in epidemiologic studies: measurement errors and missing values

Bedømmelseskomité

1. opponent: Dr. Christine M. Friedenreich, Division of Population Health and Information, Alberta Cancer Board, Canada.
2. opponent: Professor Lauren Lissner, Avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademi, Göteborgs Universitet.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Forsker Nanna Lien, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Helga Refsum, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensis Marit Veierød, Avdeling for biostatistikk, IMB

Sammendrag

I sin avhandling har Christine L. Parr undersøkt kvaliteten på selvrapporterte opplysninger om kosthold og solvaner fra spørreskjema brukt i den store, norske oppfølgingsstudien Kvinner og Kreft. Slik informasjon er av stor betydning ettersom datakvaliteten påvirker beregninger av kreftrisiko. To ulike aspekter ved målefeil ble vurdert: i hvilken grad personer svarer likt når samme spørsmål om kosthold og solvaner stilles flere ganger (reproduserbarhet), og om svar på spørsmål om solvaner endres av en hudkreftdiagnose (recall bias). Det vises med eksempler hvordan målefeil kan påvirke beregnet risiko for sykdom. Effekten av å erstatte manglende verdier ved hjelp av statistiske metoder (imputering), ble også undersøkt i kostholdsberegninger. Resultatene viser at målefeil i data fra Kvinner og Kreft studien er på nivå med det som er rapportert for skjema brukt i lignende studier, og at feil i denne størrelsesordenen kan påvirke risikoestimater for sykdom. Videre påvirker valg av imputeringsmetode beregninger av kostinntak. Effektene blir spesielt tydelige når andelen manglende verdier overstiger 30 %. Det ser videre også ut til at kvinner som har fått hudkreft har en tendens til å rapportere solvaner noe mindre nøyaktig enn de som ikke har hatt hudkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 3. apr. 2008 16:26 - Sist endret 9. apr. 2008 10:04