Disputas: Tom Tallak Solbu

Cand.scient. Tom Tallak Solbu ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Role and Function of Glutamine Transport in Synaptic Transmission and Metabolism

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ursula Sonnewald, Avdeling for nevromedisin, NTNU
2. opponent: Forsker dr.med. Bjørnar Hassel, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet HF
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Forsker dr.med. Øivind Hvalby, Avdeling for fysiologi, UiO

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Morten Raastad, Avdeling for fysiologi, UiO

Veileder:  Professor Farrukh Abbas Chaudhry, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Role of glutamine transport in synaptic transmission and metabolism - Glutamins roller ved epilepsi, Alzheimers sykdom og kronisk metabolsk acidose
Avhandlingen omhandler transport av glutamin og glutamat, to aminosyrer med mange fysiologiske roller. Aminosyretransport over plasma- og intracellulære blæremembraner er nøye regulert, og feil i regulering av disse fører fort til patologiske tilstander. I denne avhandlingen presenteres det resultater av studier på aminosyretransportørers betydning for normale fysiologiske prosesser, og ved sykdommer som epilepsi, Alzheimers sykdom og kronisk metabolsk acidose. Det finnes gode bevis for at epilepsi kan forårsakes av forstyrrelser i håndtering av glutamin og glutamat i nerveceller og deres omkringliggende støtteceller (astrogliaceller). I en dyremodell for temporallappsepilepsi viser vi at forut for oppståelse av spontane epileptiske anfall, går spesifikke nervecellepopulasjoner til grunne samtidig som det både skjer endringer i ekspresjon av transportørproteiner på blærer i de gjenværende nerveceller, og at man får dannet nye nettverk av nerveceller. Typisk for Alzheimers sykdom er ekstracellulær utfelling av et protein som heter beta-amyloid og som fører til nervecelledød. Men mekanismer involvert i slik celledød er ikke kartlagt. Vi har påvist en spesifikk glutamintransportør i enkelte nervecellepopulasjoner i inntakt hjerne, som muligens er av stor betydning for dannelse av signalstoff. Vi viser videre at nerveceller dyrket i kultur og behandlet med beta-amyloid får redusert proteininnhold av denne transportøren. Dette kan skyldes den skadelige virkningen av beta-amyloid eller være kroppens mekanisme for å redusere glutaminopptak og dermed dannelse av signalstoffet glutamat som gjennom overstimulering av nerveceller kan forårsake celledød. Kronisk metabolsk acidose er en sykdomstilstand som forårsaker fall i blodets pH. Ubehandlet kan dette forårsake koma og død hos pasienten. Her viser vi at en glutamintransportør og enzymer involvert i glutaminnedbryting er oppregulert ved denne tilstanden, noe som resulterer i netto dannelse av bikarbonat, et basisk molekyl som frigjøres til blodet og motvirker pH fallet. Avhandlingen presenterer ny viten på enkelte glutamin- og glutamattransportører i en patologisk sammenheng. Den gir også indikasjon på nye behandlingsstrategier for 3 alvorlige sykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 9. okt. 2008 11:16 - Sist endret 9. okt. 2008 11:23