Disputas: Hege Katrin Ugland

Cand.scient. Hege Katrin Ugland ved Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Role and regulation of the cell cycle machinery in lymphoid cells and mesenchymal stem cells

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Göran Landberg, Center for molekylær patologi, Universitetet i Lund og Malmø universitetssykehus, Sverige.
2. opponent: Forsker Randi Syljuåsen, Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Joel Glover, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Andrew R. Collins, Avdeling for ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

cAMP-mediert regulering av cellesyklus i lymfoide celler og mesenchymale stamceller.
Cellevekst og celledeling i normale celler er nøye regulert, og ubalanse i disse prosessene kan lede til kreftutvikling. Det er derfor svært viktig å kartlegge hvordan cellesyklus drives og kontrolleres i normale celler slik at bedre og mer målrettet behandling av kreft kan utvikles. Da stamceller ofte deler noen av de samme karakteristika som kreftceller, er det av samme årsak også fruktbart å studere regulering av cellesyklusprosessene i disse cellene. Cycliner og cyclin-avhengige kinaser (cdk’er) spiller en nøkkelrolle i regulering av cellesyklus, og kreftceller har ofte endringer i gener som koder for disse proteinene. cAMP er en av de mest studerte intracellulære signalmolekylene og regulerer mange cellulære prosesser. Økt intracellulært nivå av cAMP hemmer blant annet lymfocytt-proliferasjon, og dette skyldes i hovedsak en rask nedregulering av cyclin D3 nivået i cellene. I stamceller derimot, er cAMP vist å være en viktig differensieringsfaktor, men i disse cellene kjenner man lite til hvordan cAMP påvirker regulering av cellesyklus og proliferasjon. I denne avhandlingen har vi studert cAMP-mediert regulering av cellesyklus i lymfoide celler og i mesenchymale stamceller.
Resultatene i denne avhandlingen viser at mekanismene bak den cAMP-medierte nedreguleringen av cyclin D3 er forskjellige i B- og T-lymfocytter. I T-lymfocytter hemmer cAMP syntesen av cyclin D3, mens det reduserte nivået av cyclin D3 i B-lymfocytter skyldes økt degradering av proteinet. Videre fant vi at cAMP også hemmer proliferasjon av mesenchymale stamceller fra fettvev, men i motsetning til i lymfocytter, hvor cyclin D3 spiller en hovedrolle, skyldes den cAMP-medierte veksthemmingen av fettstamcellene redusert cdk2-aktivitet. Samtidig med denne veksthemmingen førte cAMP til en kraftig økning i cyclin E-nivået. Rollen til cyclin E var i dette tilfellet frakoblet cellesyklus-regulering, men førte i stedet til at stamcellene ble mer følsomme for DNA skade-indusert celledød.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 18. apr. 2008 13:21 - Sist endret 18. apr. 2008 13:26