Disputas: Maja Elstad

Cand.med. Maja Elstad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Stroke volume variations. Mild exercise and cardiovascular variability

Bedømmelseskomité

Professor Jostein Hallén, Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole
Professor Terje Skjærpe, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital, Trondheim
Professor Nina Køpke Vøllestad, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Bent Rolstad, Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Lars Walløe

Sammendrag

Det blodvolumet som hjertet pumper ut i kroppen i løpet av ett minutt kalles hjertets minuttvolum, og dette kan endres ved forandringer i hjerterytmen eller hjertets slagvolum. Hjertets slagvolum er den mengden blod hjertet pumper ut i løpet av ett hjerteslag. I denne avhandlingen har lege Maja Elstad sett nærmere på hvordan hjertets slagvolum varierer hos unge, friske mennesker under lett muskelarbeid og under spontane rytmiske fluktuasjoner i de kardiovaskulære variablene som for eksempel hjerterytmen og blodtrykket.

Hovedfunnet i avhandlingen ”Stroke volume variations. Mild exercise and cardiovascular variability” er at slagvolumet forandrer seg både som gjennomsnittsverdi og at variasjonen i slagvolum forandrer seg under ulike normale forhold. Faktorer som i stor grad påvirker slagvolumet er arterielt blodtrykk og respirasjon, mens små forandringer i hjerterytmen ikke er av stor betydning for slagvolumet.

Maja Elstad har undersøkt omleggingen av sirkulasjonen ved lett muskelarbeid hos unge, friske mennesker ved hjelp av direkte målinger og ved bruk av en matematisk simuleringsmodell. I disse forsøkene fant hun at en økning i det arterielle blodtrykket gir en reduksjon i hjertets slagvolum. Videre har Maja Elstad undersøkt effekten av en medikamentell blokade av det autonome nervesystemet på korttids-fluktuasjonene i sirkulasjonen. Det autonome nervesystemet regulerer korttidsforandringer i sirkulasjonen. I disse forsøkene avdekket hun at variasjonene i hjerterytmen motvirker den effekten variasjonene i slagvolum har på hjertets minuttvolum.


Denne avhandlingen viser at variasjoner i slagvolum er en viktig brikke i reguleringen av sirkulasjonen. Derfor bør forandringer i slagvolumet inkluderes i studier av friske mennesker og pasienter med forandringer i sirkulasjonen i framtidig forskning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 24. nov. 2009 10:27 - Sist endret 24. nov. 2009 10:34