Disputas: Nina Gunnes

Siv.ing. Nina Gunnes ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adjusting for incomplete data using dynamic approaches

Bedømmelseskomité

Seniorforsker Linda Sharples, Institute of Public Health, Cambridge University
Førsteamanuensis Jan Terje Kvaløy, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Førsteamanuensis Hein Stigum, Seksjon forebyggende medisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Ivar S. Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Odd O. Aalen, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sivilingeniør Nina Gunnes har i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid studert ulike metoder for korrigering for ufullstendige data hentet fra medisinske studier der pasienter følges over tid.

Ufullstendig observasjon av en pasient i en studie kan oppstå ved at vedkommende faller fra underveis eller dør av andre årsaker enn den spesifikke sykdommen som studeres. Dette gjelder i særlig grad for såkalte overlevelses- og forløpsstudier. I andre tilfeller kan ufullstendig observasjon skyldes at en pasient avstår fra visse planlagte målinger i longitudinelle (langsgående) studier, som for eksempel når blodtrykk skal måles ved bestemte tidspunkt og pasienten ikke møter til avtalt time. Dersom denne ufullstendigheten på en eller annen måte er knyttet til de prosessene som studeres, kan dette representere en betydelig utfordring for den videre statistiske analysen av datamaterialet.

I sin avhandling Adjusting for incomplete data using dynamic approaches har Gunnes og hennes medarbeidere benyttet seg av flere ulike typer metoder for å korrigere for manglende informasjon som følge av ufullstendig observasjon av pasienter som følges over tid. Metodene lar tidligere verdier av de aktuelle prosessene eksplisitt inngå i prediksjonen av den fremtidige utviklingen av disse.

Ved å korrigere for manglende informasjon, unngår man systematiske skjevheter i forskningsresultatene. De studerte metodene har vist seg svært effektive i så måte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 11. nov. 2009 11:10 - Sist endret 16. nov. 2009 15:34