Disputas: Sigurd Erik Hoelsbrekken

Cand.med. Sigurd Erik Hoelsbrekken ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A molecular and functional study of regulatory leukocyte receptors

Bedømmelseskomité

Professor John Trowsdale, Department of Pathology, University of Cambridge, England
Professor Finn Eirik Johansen, Patologiklinikken, Rikshospitalet HF, Oslo
Professor Johanna Olweus, Avdeling for immunologi, Det norske radiumhospital, Rikshospitalet HF, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jens Kjeldsen-Kragh, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Erik Dissen, avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Karakterisering av proteiner som hvite blodceller benytter for å gjenkjenne kreftceller og infiserte celler
Hvite blodceller identifiserer syke celler gjennom proteiner (reseptorer) som sitter på celleoverflaten. Disse reseptorene gjenkjenner bestemte molekyler på blant annet kreftceller og infiserte celler. I sin avhandling a molecular and functional study of regulatory leukocyte receptors har Sigurd Erik Hoelsbrekken og medarbeidere karakterisert en rekke slike reseptorer. Økt kunnskap om disse reseptorene kan på sikt føre til nye og bedre behandlingstilbud for blant annet kreftsykdommer.

I mus og rotte har man studert tre nye familier av reseptorer. Disse er beslektet med KIR og LILR familiene i menneske. KIR reseptorene uttrykkes primært av naturlige dreperceller (NK-celler) og hjelper NK-cellene med å skille friske celler fra kreftceller. Medlemmer av LILR familien uttrykkes av mange forskjellige hvite blodceller. Funksjonen til denne reseptorfamilien er ikke fullstendig klarlagt, men den antas å ha betydning for utviklingen av autoimmune sykdommer. Ved disse sykdommene går immunforsvaret feilaktig til angrep på kroppens egne celler. Reseptormolekylene som har vært studert fungerer ved å enten sette i gang eller bremse opp immunforsvarets celler.

I tillegg har man i rotte studert en reseptor for antistoffet IgA. Denne reseptoren er involvert i utviklingen av nyresykdommen IgA nefropati. Reseptoren finnes ikke i mus, og man har manglet gode dyremodeller for denne sykdommen. I sitt arbeide har Hoelsbrekken identifisert nøyaktig hvordan reseptoren binder til IgA, og at denne gjenkjenningen aktiverer cellen på en slik måte at den "spiser" og eliminerer partikler som er dekket med IgA. Han har også funnet deler av mekanismene bak denne aktiveringen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 2. feb. 2009 09:30 - Sist endret 2. feb. 2009 09:40