Disputas: Germana Leyna

Cand.med. Germana Leyna ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Associated factors, nutritional and health-related outcomes in rural Kilimanjaro, Tanzania

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis, ph.d Joyce L.D. Kinabo, Department of Food Science and technology, Sokoine University of Agriculture, Tanzania
Førsteamanuensis, Dr. Philos. Liv Elin Torheim, Avdeling for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Akershus, Lillestrøm
Professor, Dr. Philos Gerd Homboe.Ottesen, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Knut-Inge Klepp, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Matvareusikkerhet – Assosierte faktorer, ernæringsmessige og helserelaterte effekter i det rurale Tanzania.
Matvareusikkerhet er et globalt helseproblem som rammer 854 millioner mennesker. Problemet er spesielt stort hos mennesker sør for Sahara hvor en tredjedel (200 millioner) av de mennesker som er ramt av matvareusikkerhet bor. De fleste landene i denne regionen rapporterer om mangel på matvaresikkerhet basert på data som er aggregert fra matvareproduksjonen. Denne avhandlingen viser at matvareusikkerhet fremdeles er et problem i rurale deler av Tanzania og at den er spesielt assosiert med utvalgte demografisk karakteristikker. Konsekvensene av matvareusikkerhet på ernæring og helse er godt dokumentert i studier fra land i nord. Redusert inntak av animalske produkt, frukt og grønnsaker fører til større risiko for helseproblem. Avhandlingen viser at det også blant den rurale befolkningen i Tanzania er en sammenheng mellom matvareusikkerhet og redusert inntak av animalske produkt, frukt og grønnsaker.

Nyere forskning har pekt på en mulig sammenheng mellom matvareusikkerhet og HIV/AIDS. Den motsatte effekten av HIV/AIDS på matvareusikkerheten er godt dokumentert. Matvareusikkerhet som en mulig determinant for overføring av HIV smitte, derimot, er ikke undersøkt. I denne avhandlingen pekes det på muligheten for at matvareusikkerhet kan øke risikoen for å bli eksponert for HIV gjennom seksuell risikoadferd.

Resultatene fra studien viser at selvrapportert matvareusikkerhet kan være en troverdig mål på matvareusikkerhet i det rurale Tanzania. Økt matvareusikkerhet ble særlig rapportert blant eldre kvinner uten utdanning som livnærte seg som bønder. Matvareusikkerhet så ut til å predikere dårligere helse og seksuell risikoadferd i form av mange seksualpartnere blant kvinnene. Blant kvinner og menn som levde med matvareusikkerhet var det en høyere forekomst av symptomer på seksuelt overførbare infeksjoner eller aktiv syfilis. Videre var det en sammenheng mellom mønster i matforbruk og antropometriske målinger. Programmer rettet mot bedre ernæring og forebygging av HIV-smitte bør derfor i fremtiden integrere sine strategier for å oppnå bedre resultat.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 21. jan. 2009 15:16 - Sist endret 21. jan. 2009 15:25