Disputas: Inger Therese L. Lillegaard

Cand.scient. Inger Therese L. Lillegaard ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Validation of dietary assessment methods used among Norwegian children and adolescents

Bedømmelseskomité

Professor Gunnar Johansson, Svenske Folkehelseinstitutt, Östersund, Sverige
Postdoktor Anne Lise Brantsæter, Avdeling for mattrygghet og ernæring, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo
Professor Haakon Meyer, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsfysiolog og forsker Inger Therese L. Lillegaard har undersøkt kvaliteten på metodene som ble brukt i den landsdekkende kostholdsundersøkelsen UNGKOST-2000 der kostholdet til 9- og 13-åringer ble kartlagt. I UNGKOST-2000 ble deltagerne bedt om å bruke en prekodet kostdagbok til å fylle inn alt de spiste og drakk i fire dager. Til kostdagboken ble det utarbeidet et bildehefte som var til hjelp ved porsjonsbestemmelse av matvarer. I tillegg fylte deltagerne ut et kort spørreskjema med spørsmål om hvor ofte de spiste et utvalg av matvarer.

I avhandlingen Validation of dietary assessment methods used among Norwegian children and adolescents har Inger Therese L. Lillegaard og medarbeidere vist at man ved hjelp av kostdagboken kan beskrive det gjennomsnittlige inntaket, spredningen og rangere deltagerne i kvartiler i forhold til energiinntak. Energiinntaket ble underrapportert med gjennomsnittlig 18 % ved bruk av kostdagboken. De som underrapporterte så ut til å underrapportere mer senere på dagen og de siste to dagene av registreringsperioden. Energiprosent fordelingen av makronæringsstoffer var ikke forskjellig mellom de som rapporterte et akseptabelt energiinntak, og de som underrapporterte. Deltagerne som evaluerte bildeboken valgte stort sett enten korrekt porsjonsbilde eller nabobilde, og bildeboken kan dermed brukes til å skille mellom store og små porsjonsstørrelser. Hvis maten på tallerkenen og på bildet i bildeboken var forskjellig enten i porsjonsstørrelse eller type mat var det derimot større problemer med å velge riktig bilde. Det korte spørreskjemaet viste et godt samsvar mellom inntak av drikke som melk, jus og saft sammenlignet med kostdagboken.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 5. mai 2009 09:33 - Sist endret 5. mai 2009 09:38