Disputas: Trond A. Mjaaland

Cand.psychol. Trond A. Mjaaland ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Communication skills training in general practice: Methodological, empirical and theoretical aspects of a novel training model

Bedømmelseskomité

Professor emeritus Knut Aspegren, Københavns Universitet, Danmark
Professor Pål Kraft, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Mette Brekke, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Hjortdahl, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Arnstein Finset, Avdeling for atferdsfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Opp til 50 % av pasientene i allmennpraksis er medisinsk sett friske. Man finner ikke noe galt hvis man bruker vanlige legemetoder. Dette stiller helt andre krav til legens kompetanse. Psykolog Trond Mjaaland viser i sin doktoravhandling hvordan og hvorfor fastleger av og til bør snakke med pasientene; ikke bare om sykdom men også om mestring. Avhandlingen beskriver hvordan man kan trene leger til å bruke samtaleteknikker rettet mot pasientens mestring. Å kommunisere på denne måten er ikke så lett fordi legene må bytte tenkemåte. I stedet for å finne årsaken til et problem, slik det er lurt å gjøre når man for eksempel skal finne en medisin til en sykdom, kan man gjennom fokus på mestring avdekke når problemet er mindre eller helt borte og rette videre behandling mot dette. Vi vet at vanlige plager som sosial angst, varierer i styrke hos en pasient. Da er det lurt å se på hva som skjer i de situasjonene hvor en pasient opplever lite eller ingen sosial angst og deretter hvilke valg pasienten egentlig har gjort for å klare å oppleve større trygghet i sosiale sammenhenger.

Resultatene viser at legene til vanlig snakker lite med pasientene om mestring men at de kan lære seg å snakke med pasienten om det. Etter opplæring bruker legene teknikkene på de pasientgruppene som behøver det mest, og de legene som kan minst om slik kommunikasjon har det beste utbyttet av treningen. Avhandlingen tar også for seg teoretiske aspekt ved kommunikasjonen i en konsultasjon der konsultasjonen betraktes som en verdikjede. Det vil si en slags samlebåndsproduksjon, der produktet, dvs. pasientens tanker og følelser ”bygges opp” etter hvert som konsultasjonen skrider frem. På denne måten kan vi forstå litt mer om innhold og rekkefølge på de virkemidlene legen bør bruke i behandlingen av pasienter. Dette arbeidet har stor praktisk betydning fordi det gir legene mulighet til i større grad å forstå og bruke flere virkemidler slik at de kan behandle flere pasienter på en mer hensiktsmessig måte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 11. juni 2009 10:38 - Sist endret 11. juni 2009 10:47