Disputas: Jan Gunnar Sørbø

Jan Gunnar Sørbø ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Analysis of AQP4 gene and gene expression in rats: RNAi targeting and identification of novel isoforms

Bedømmelseskomité

Professor Yoshinori Fujiyoshi, Department of Biophysics, Faculty of Science, Kyoto University, Japan
Professor Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Professor Helga Refsum, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Sigbjørn Fossum, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Ole Petter Ottersen

Sammendrag

Opphopning av vann i hjernen, såkalt hjerneødem, er en av de vanligste og mest kritiske tilstandene etter slag og alvorlige hodeskader. I mange tilfeller dør pasienten av denne komplikasjonen. Det er vist at vannkanalen Aquaporin-4 (AQP4) spiller en utslagsgivende rolle i utviklingen av hjerneødem ved å slippe vann inn i hjernen: Kraniet, som vanligvis beskytter hjernen, hindrer hjernen i å utvide seg når vann hopes opp, og trykket stiger. Økt trykk i kraniet kan ubehandlet føre til fall i hjernens blodgjennomstrømning og dermed få fatale konsekvenser. Behandling av hjerneødem er i dag hovedsaklig symptomrettet, men det forskes omfattende for å utvikle metoder som vil kunne hindre selve vanninnstrømmingen. Viktige strategier er å blokkere selve vannkanalen AQP4 medikamentelt, og å slå ned genet som koder for AQP4 med genterapeutiske metoder. For å kunne lykkes i det sistnevnte, kreves både adekvate verktøy for å manipulere AQP4 uttrykk eller funksjon, samt en detaljert innsikt i AQP4 genet og dets uttrykksprodukter.

I denne avhandlingen undersøkes følgende to emner: Først bruk av RNA interferens (RNAi) som et potent verktøy for å skru av AQP4 genet og dernest studier av selve genet AQP4 og uttrykksprodukter av dette. Resultatene viste en reduksjon av AQP4 genet med over 90 % i en cellemodell. Videre ble det påvist og analysert fire nye mRNA-varianter samt en ny proteinvariant av AQP4. Disse funnene vil kunne bidra til økt forståelse for en rekke kliniske tilstander kjennetegnet av endret vann og ionetransport. Slik medvirker dette arbeidet til bedret innsikt i mange nevrologiske tilstander og til utvikling av nye behandlingsstrategier for hjerneødem spesielt.

Arbeidet er i hovedsak utført ved Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) ved Universitetet i Oslo. Enkelte deler er utført i samarbeid med Centre for Immune Regulation, Immunologisk institutt, Rikshospitalet og Panum-instituttet, Universitetet i København.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 8. sep. 2009 12:39 - Sist endret 10. sep. 2009 08:41