Disputas: Sverre Holm

Cand.scient. Sverre Holm ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Liver X Receptor - physiological regulation at the crossroads of glucose and lipid metabolism

Bedømmelseskomité

Ph.d. Director Jan Oscarsson, AstraZeneca, Mölndal, Sverige
Professor Rolf Berge, Institutt for indremedisin, UiB
Professor Guro Valen, IMB, UiO

Leder av disputas:  Professor Kirsten Holven, IMB, UiO

Veileder:  Professor Hilde Nebb, IMB, UiO

Sammendrag

Liver X Receptor – Physiological regulation at the crossroads of glucose and lipid metabolism

Ernæringsfysiolog og stipendiat Sverre Holm har i sin avhandling ”Liver X Receptor –Physiological regulation at the crossroads of glucose and lipid metabolism” studert rollen til kjernereseptoren LXR som regulator av uttrykket til sentrale gener i sukker- og fettmetabolismen i leveren. Videre har Holm og medarbeidere studert i hvilken grad LXR bidrar til utvikling av insulinresistens i mus som er fôret med en fettrik diett, og hvordan disse responderer på behandling med en type medikament som er vanlig brukt i behandling av insulinresistens.

Holm og medarbeidere finner at mus som mangler LXRβ har redusert evne til å fjerne insulin fra plasma. Videre at mus som mangler LXRα utvikler insulinresistens i leveren når de fôres med en fettrik diett, til tross for at de i motsetning til villtype mus ikke utvikler fettlever. Dette kan skyldes økt inflammasjon i leveren i disse dyrene. Likevel forbedres sensitiviteten til insulin etter behandling med et insulinsensitiviserende medikament. I et av arbeidene beskrives en ny mekanisme der LXR-proteinet modifiseres som respons til sukkernivået, og følgelig endrer aktivitet.

I avhandlingen vises også at LXR er viktig, men ikke nødvendig, for regulering av gener involvert i omdannelsen av sukker til fett i respons til insulin og glukose. Disse undersøkelsene er gjort i genmodifiserte mus under forskjellige fysiologiske betingelser som fôring av fettrike dietter, faste, reforing etter faste, ved insulininjeksjoner og i mus uten normal insulinsekresjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 19. mai 2010 13:53 - Sist endret 20. mai 2010 10:20