Disputas: Ildri Kjølseth

Cand.med. Ildri Kjølseth ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Control in life - and in death: An understanding of suicide among the elderly

Bedømmelseskomité

Seniorforsker Annette Erlangsen, Psykiatrisk Center København
Overlege Tordis Sørensen Høifødt, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset i Tromsø
Professor Knut Engedal, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Veileder:  Professor Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Selvmord hos eldre i Norge
Målet med denne studien var å skaffe kunnskap som kan gi en forståelse av eldres selvmord i Norge. Resultatene viser en rekke fellestrekk i beskrivelsene av de eldre selvmorderne. Denne kunnskapen viser hva som kjennetegnet dem og er viktig for å kunne fange opp og hjelpe eldre i selvmordsfare.

Fellestrekkene besto i at de hadde fremstått som viljesterke, egenrådige personer og vært handlingsorienterte i uttalt grad. De var avhengige av å ha kontroll selv. Funksjonstap hadde medført tap av selvbestemmelse og handlingsrom, som for dem innebar ” å miste seg selv”. De opplevde at livet slik de ønsket å leve det, var over, og de opplevde livet som en byrde. De aksepterte døden og hadde gitt uttrykk for at de ønsket den.
Deres forhold til helsevesenet var preget av mistro fordi de fryktet ytterligere tap av autonomi og dermed verdighet, dersom de ble avhengige av hjelp. De var derfor ofte avvisende til hjelpen fra helsevesenet. Mot slutten av livet ble mistroen bekreftet. De fikk ikke hjelp slik de ønsket det.

Studien er en psykologisk autopsistudie. 23 selvmord, 19 menn og fire kvinner i alderen 65 til 90 år, ble undersøkt gjennom intervjuer med personer som kjente de avdøde godt. ( 34 slektninger, 17 fastleger og 12 hjemmesykepleiere). Temaer i intervjuene var hvordan de eldre hadde vært som personer, livshistoriene og forhold i alderdommen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 28. okt. 2010 13:08 - Sist endret 28. okt. 2010 13:15