Disputas: Linda M. Pedersen

Cand.scient. Linda M. Pedersen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cellular mechanisms involved in the induction and maintenance of long-term potentiation (LTP) in the spinal dorsal horn

Bedømmelseskomité

Professor Jens Schouenborg, Lund Universitet, Sverige
Professor Lars Jørgen Rygh, Haukeland universitetssykehus
Professor Anne Marit Mengshoel, Seksjon for helsefag, UiO

Leder av disputas:  Professor Per Hjalmar Nakstad, UiO

Veileder:  Johannes Gjerstad, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sammendrag

I sitt arbeid har Cand. scient. Linda M. Pedersen valgt å studere mekanismene som ligger til grunn for sensitivisering i smertebanene opp til hjernen. Disse mekanismene er trolig av stor betydning for utvikling av overfølsomhet og langvarig smerte. For å utforske mekanismene som ligger til grunn for denne overfølsomheten, er elektrofysiologiske målinger av aktiviteten fra nerveceller i ryggmargen kombinert med farmakologiske og molekylærbiologiske metoder. I samsvar med tidligere undersøkelser vises det i arbeidet at en kortvarig smertefull stimulering av isjiasnerven gir en vedvarende økning i nervecelleaktiviteten i smertebanene, såkalt lang-tids potensiering (LTP). Dette er den formen for sensitivisering som er studert i Pedersens arbeid.
I avhandlingen er det spesielt blitt fokusert på funksjonen til NMDA-2B reseptoren og det intracellulære signalmolekylet CaMKII ved initiering av LTP i ryggmargen. Videre er det undersøkt hvilke gener som blir uttrykt i ryggmargsvevet etter den kortvarige smertefulle stimuleringen.
Dataene viste at både NMDA-2B reseptoren og CaMKII kan ha betydning for utviklingen av sensitivisering i ryggmargen. I tillegg, etter kortvarig smertefull stimulering, ble det observert en økning i uttrykket for transkripsjonsfaktoren Zif268 og genene for de pro-inflammatoriske substansene IL-1β, GDNF og iNOS som hovedsakelig finnes i glia celler. Dette kan tyde på at sensitivisering i ryggmargen er assosiert med et økt uttrykk av disse genene.
Pedersens arbeid støtter derfor hypotesen om at aktivering av NMDA-2B reseptoren og CaMKII enzymet, samt oppregulering av inflammatoriske gener i ryggmargen kan bidra til utviklingen av sentral sensitivisering og dermed endret aktivitet i smertebanene opp til hjernen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 10. jan. 2010 21:25 - Sist endret 10. jan. 2010 21:33