Disputas: Johanne Egge Rinholm

Msc Johanne Egge Rinholm ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Energy Supply and Signalling in Grey and White Matter Structures of the Brain

Bedømmelseskomité

Professor Albert Gjedde, Avdeling for nevrovitenskap og farmakologi, Københavns universitet
Professor Ursula Sonnewald, Institutt for nevromedisin, NTNU
Forsker, Ph.d. Reidun Torp, CMBN, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Magnar Bjørås, Mikrobiologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Veileder:  Forsker Linda Hildegard Bergersen, CMBN, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Selv om hjernen bare utgjør 2 % av kroppsvekten, forbruker den 20 % av kroppens energi under hvile. Glukose er den vanligste energikilden. En sunn hjerne avhenger av en finstilt balanse mellom energitilførsel og signalisering mellom nerveceller. Endringer i signaliseringen kan påvirke energitilførselen og omvendt. En balansert signalisering mellom nerveceller er viktig for hverdagslige utfordringer som læring og hukommelse, men store forstyrrelser i signaliseringen kan også ha mer alvorlige konsekvenser. Hvis tilførselen av energi stopper, for eksempel ved hjerneslag, vil signaliseringen mellom nerveceller forstyrres fordi signalstoffet glutamat hoper seg opp utenfor cellene. Dette kan føre til at hjerneceller dør og dermed gi plager som lammelser, taleproblemer, mentale forstyrrelser og i verste fall død. Mange av mekanismene i samspillet mellom hjernecellenes signalisering og energitilførsel er fortsatt ikke kjent.

I sin avhandling ”Energy supply and signalling in grey and white matter structures of the brain” har Johanne Egge Rinholm og hennes medarbeidere sett på hvordan hjerneceller tilpasser seg endringer i energibehov og tilførsel. Rinholm viser at noen celler kan bruke melkesyre som energi hvis lite glukose er tilgjengelig, og at mitokondriene, cellenes energifabrikker, flytter seg til de aktive delene av cellene, der energibehovet er størst. Videre viser Rinholm at rotter som har ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) har forstyrret glutamatsignalisering. Siden balanse i glutamatsignaliseringen er viktig for læring, kan dette kanskje forklare læringsproblemene hos mennesker og rotter med ADHD.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 16. aug. 2010 13:16 - Sist endret 16. aug. 2010 13:30