Disputas: Karin Isaksson Rø

Cand.med. Karin Isaksson Rø ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study

Bedømmelseskomité

Professor Marie Åsberg, Sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet
Førsteamanuensis Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Professor Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning

Veileder:  Professor Tore Gude, IMB, UiO

Sammendrag

Lege og forsker Karin Isaksson Rø har funnet bedring i utbrenthet og jobbstress hos leger etter et kort rådgivningstilbud.

Leger er vist å ha relativt høy grad av utbrenthet, depresjon og selvmord. Dette er problematisk ikke bare for den enkelte; legens psykiske helse vil kunne påvirke pasientbehandlingen. Tilbud for å forebygge eller hindre utvikling av utbrenthet kan derfor være viktige, men vi trenger studier som viser forløpet av utbrenthet etter slike intervensjoner.

I sin avhandling “Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study” beskriver Karin Isaksson Rø og medarbeidere oppfølgingen av 227 leger over en tre års periode. Legene oppsøkte et kort rådgivningstilbud (i form av en 5-6 timer lang samtale i løpet av en dag eller et fem dagers kurs) ved Ressurssenter for helsepersonell, Villa Sana ved Modum Bad i perioden 2003-05. De hadde mer symptomer på utbrenthet og jobbstress enn norske leger generelt ved start, men nivåene bedret seg og var nede på nivå med eller lavere enn for norske leger generelt etter et år, en bedring som ble opprettholdt også etter tre år. I oppfølgingsperioden gikk 57% av legene i samtaleterapi en kortere eller lenger periode. Gjennomsnittlig jobbet legene 1,5 timer mindre i uken enn før rådgivningen og de utviklet mer hensiktsmessige mestringsstrategier. Andel med sykefravær gikk ned fra 35% til 6% etter et år.
Resultatene av studien er lovende, da de peker mot at mindre jobbstress og mer hensiktsmessige mestringsstrategier kan lede til mindre utbrenthet. Intervensjoner rettet både mot arbeidsforhold og mot balansen mellom arbeids- og hjemmesituasjon for leger bør derfor utforskes videre. Sammenhengen mellom den rådgivende intervensjonen og endringene vi finner bør undersøkes videre.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Maranne Baksjøberg.

Publisert 8. juni 2010 12:03 - Sist endret 8. juni 2010 12:14