Disputas: Ulrike Sagen

Cand.med. Ulrike Sagen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Apathy, Anxiety and Depression after Stroke. A four-month follow-up study of hospitalized stroke patients

Bedømmelseskomité

Dr.med. Thomas Lindén, Sahlgrenska universitetssykehus, Gøteborg
Professor Tore Sørlie, Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Professor Ingrid Agartz, Diakonhjemmet sykehus

Veileder:  Førsteamanuensis Toril Dammen, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Overlege Ulrike Sagen har undersøkt psykologiske faktorer hos pasienter med hjerneslag. Det er kjent at apati, angst og depresjon begrenser bedring etter hjerneslag og er en stor belastning for pårørende. Likevel blir slike lidelser ofte oversett og ikke behandlet. Som en følge av ”eldrebølgen” vil flere mennesker få hjerneslag og dermed disse alvorlige følgetilstandene.Sagen konkluderer med at apati, angst og depresjon forekommer hos en stor andel av slagpasienter (i respektive 49%, 23% og 19%), men kan identifiseres ved hjelp av spørreskjemaer.

Sagen og hennes medarbeidere har undersøkt 150 slagpasienter ved Sykehuset Telemark HF i tidsrommet januar 2003 til juni 2005. I sin avhandling “Apathy, Anxiety and Depression after stroke. A four-month follow-up study of hospitalized stroke patients” viser Sagen at kjente spørreskjemaer for kartlegging av apati, angst og depresjon kan avdekke disse lidelsene hos slagpasienter fire måneder etter hjerneslag. Sagens undersøkelse viser videre at lavere skårer enn det man finner hos pasienter med andre tilstander, kan gi mistanke om behandlingstrengende angst og depresjon hos slagpasienter. Et av spørreskjemaene, fylt ut i akuttfasen etter hjerneslag, kan bidra til å identifisere pasienter med høy risiko for utvikling av apati, angst og depresjon fire måneder etter hjerneslag. Et skjema for kartlegging av apati ble undersøkt med hensyn på skjemaegenskaper. Resultatene viste at skjemaet kunne forkortes fra 18 til 10 spørsmål uten å miste sin evne til å måle apati. Et kortere skjema vil være enklere å anvende.

Kartlegging av apati, angst og depresjon etter hjerneslag er viktig for å sikre behandling av pasienter med disse tilstander. Selvutfyllingsskjema og korte spørreskjema gjør dette enklere i en travel klinisk hverdag.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 3. sep. 2010 09:47 - Sist endret 3. sep. 2010 10:04