Disputas: Camilla Sandvik

Cand.polit. Camilla Sandvik ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Personal, social and environmental correlates of fruit and vegetable intake in European schoolchildren

Bedømmelseskomité

Professor Leslie Lytle, Division of Epidemiology and Community Health, Minneapolis
Professor Pål Kraft, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
: Professor Anne Johanne Søgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Akhtar Hussain, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Knut-Inge Klepp, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cand.polit og forsker Camilla Sandvik har studert hvilke faktorer som kan forklare forskjeller i frukt- og grønnsaksinntak hos 11-12-årige skolebarn i ni europeiske land (Belgia, Danmark, Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Østerrike). I avhandlingen ”Personal, social and environmental correlates of fruit and vegetable intake in European schoolchildren", som er en del av Pro Children-studien, ser Sandvik og medarbeidere på individuelle, sosiale og fysiske miljøfaktorer relatert til frukt- og grønnsaksinntak. Videre undersøkes egnetheten til en sosialkognitiv helseatferdsmodell med tanke på å kunne forklare fruktinntak for barna i tre av landene.

Selv om inntaket av frukt og grønnsaker i gjennomsnitt er lavere enn anbefalt hos europeiske skolebarn, viser avhandlingen at disse barna har en positiv holdning til frukt og grønnsaker og gjerne vil spise frukt. Jentene var mer positive enn guttene. Barna rapporterte generelt at tilgjengeligheten av frukt og grønt var god hjemme, men på skolen og i fritiden var den dårlig i de fleste landene.

Undersøkelsen viste videre at den sosialkognitive helseatferdsmodellen passet godt til å forklare fruktinntak for barna i de tre landene, men at modellen måtte modifiseres noe for å kunne passe både til norske, spanske og østerrikske skolebarn. I den den siste artikkelen i avhandlingen presenteres sammenhengen mellom sosioøkonomisk status, prediktorene for fruktinntak og selve inntaket. Her viste resultatene at det var reelle forskjeller både i fruktinntak og i faktorene som påvirker fruktinntak for det norske utvalget avhengig av foreldrenes sosioøkonomiske status. Elever av foreldre med høy utdanning oppga at de spiste frukt oftere, de fikk mer støtte og oppmuntring til å spise frukt hjemme, og at de i større grad ønsket å spise frukt daglig, sammenliknet med elever av foreldre med lavere utdanning. Disse forskjellene er det viktig å ta hensyn til når en skal prøve å øke inntaket av frukt og grønnsaker hos skolebarn.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 5. mai 2010 10:02 - Sist endret 5. mai 2010 10:09