Disputas: Sanna Barrand

M.Sc. Sanna Barrand ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epigenetic landscape of pluripotency-associated genes in human cells

Bedømmelseskomité

1. opponent: Dr. Gareth Sullivan, University of Edinburgh, UK
2. opponent : Dr. Marianne Stabell, Oslo universitetssykehus HF, Norge
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Morten Moe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder: Professor Jan Oxholm Gordeladze, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

”DNA er oppskriften, epigenetikk er kokken”
Menneskekroppen inneholder over 200 ulike celletyper. De har ulik funksjon i kroppen (for eksempel fettceller, muskelceller og nerveceller), og så godt som alle disse cellene inneholder den samme genetiske informasjonen (DNA), men de uttrykker ulike gener. Det er dette som gir cellene deres funksjon i kroppen. Men hvordan vet cellene hvilke gener de skal uttrykke?
Epigenetiske modifikasjoner påvirker pakkingen av DNA i cellen. Hver celle har 2 meter DNA som skal pakkes sammen i en cellekjerne på 10 mikrometer. Da blir noen gener løst pakket mens andre gener blir hardt pakket. For eksempel vil fettgenene i en fettcelle være løst pakket, og tilgjengelig for uttrykk, mens fettcellens muskelgener er hardere pakket, og vil ikke bli uttrykt. På denne måten får cellene sine ulike funksjoner.
Sanna Barrand har i sin doktorgradsavhandling, ”Epigenetic landscape of pluripotency-associated genes in human cells”, vist hvordan epigenetiske modifikasjoner påvirker uttrykk av tre gener (OCT4, SOX2 og NANOG) i flere forskjellige celletyper hos mennesket. De tre genene er vanligvis uttrykt i pluripotente stamceller (uspesialiserte celler som kan bli til alle cellene i hele kroppen), og er ikke uttrykt i differensierte celler (spesialiserte celler som har fått sin endelige rolle i kroppen). Å forstå reguleringen av disse genene er viktig for å kunne forstå hvordan stamceller skiller seg fra differensierte celler. Celletypene hun har undersøkt varierer i spesialitet fra stamceller til hudceller. Hennes doktoravhandling viser viktigheten av komplekse dynamiske epigenetiske modifikasjoner i reguleringen av genene i de ulike celletypene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 12. mai 2011 12:22 - Sist endret 2. aug. 2011 13:53