Disputas: Jon Michael Gran

M.Sc./siv.ing. Jon Michael Gran ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Infectious disease modelling and causal inference

Bedømmelseskomité

Professor Robin Henderson, School of Mathematics and Statsitics, University of Newcastle
Professor Åke Svensson, Mathematical Statistics, Stockholm University
Professor emeritus Lars Walløe, IMB, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Nafstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Odd O. Aalen, Avdeling for biostatistikk, IMB, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sivilingeniør Jon Michael Gran har sammen med medarbeidere studert nye metoder for å estimere effekten av HIV-behandling ved bruk av observasjonsdata. I sin avhandling Infectious disease modelling and causal inference har Gran sammen med medarbeiderne også sett på modellering av sykdomsprogresjon for HIV og modeller for å estimere dødelighet som følge av influensa i Norge i perioden 1975-2004.

Forskjellen på assosiasjon og kausalitet er viktig i statistikken, og generelt er sistnevnte mye vanskeligere å påvise enn førstnevnte. I medisinsk forskning er det randomiserte forsøket et sentralt verktøy for å studere kausale effekter, slik som effekten av å gi en behandling (målt i for eksempel forventet levetid). Slike forsøk lar seg derimot ikke alltid gjennomføre – de kan være for resurskrevende å organisere, eller det er rett og slett ikke etisk forsvarlig å randomisere hvem som får behandling. I denne avhandlingen diskuteres metoder for å modellere randomiserte forsøk ved hjelp av de dataene som ofte er tilgjengelig, nemlig data fra studier som følger bestemte grupper over tid uten en spesiell inngripen – såkalte observasjons- eller kohortdata.

Videre kan man tenke seg at det å gi behandling starter en rekke ulike prosesser, som alle er med på bidra til den totale behandlingseffekten. I denne avhandlingen studeres modeller hvor man også kan estimere størrelsen på disse bidragene, og slik få mer informasjon om de underliggende mekanismene.

Måten å tenke på i disse mekanistiske modellene har likhetstrekk med måten man modellerer infeksjonssykdommer på, om det så er modellering av sykdomsprogresjon blant HIV-smittede, eller smitte av influensa på landsbasis, som er temaer i denne avhandlingen. Slike modeller er viktige både for å forstå hvordan sykdommer spres i en populasjon, og for å beregne effekten av mulige smittehindrende tiltak eller andre størrelser som er sentrale i et folkehelseperspektiv.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 3. feb. 2011 13:07 - Sist endret 3. feb. 2011 13:16