Disputas: Lisa Ha

Cand.scient. Lisa Ha ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Energy- and protein supplementation to elderly stroke patients at nutritional risk in hospital

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ingvar Bosaeus, Enheten för klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
2. opponent: Professor Anette Hylen Ranhoff, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Torgeir Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Dag Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Per Ole Iversen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og overlege Truls Hauge, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Bedret ernæring fører til økt muskelstyrke og bedre livskvalitet hos eldre etter akutt hjerneslag
God ernæringspraksis på sykehus for eldre personer som har gjennomgått akutt hjerneslag har positiv effekt på muskelstyrke og livskvalitet. Eldre som har hatt et hjerneslag risikerer å ikke få i seg nok mat og drikke på grunn av spise- eller svelgproblem. Ernæringssvikt kan forsinke rehabiliteringen.

I sin doktorgradsavhandling ”Energy- and protein supplementation to elderly stroke patients at nutritional risk in hospital” har klinisk ernæringsfysiolog Lisa Ha og medarbeidere belyst betydningen av ernæring etter et akutt hjerneslag på ernæringstilstand, livskvalitet, muskelstyrke og antioksidantstatus. Tiltak for å sikre nok ernæring etter akutt hjerneslag, ble undersøkt i en randomisert kontrollert studie av 165 pasienter gjennomført i perioden 2005-2008 ved Sykehuset Østfold Moss. Tiltakene besto av energi- og proteinforsterkede måltider, mellommåltider, ernæringsdrikker eller sondeernæring, og tiltakene ble individuelt tilpasset. Tiltakene ble sammenlignet med rutinemessig ernæringsbehandling uten individuelle tilpasninger. En gruppe slagpasienter med sondeernæring i gastrostomisonde ble undersøkt i en retrospektiv studie.

Bedret ernæring gir færre pasienter med ufrivillig høyt vekttap, i tillegg til en større bedring i muskelstyrke og livskvalitet. Både menn og kvinner taper fettmasse etter utskrivelse fra sykehus, men ernæringsbehandling gir mindre vekttap hos kvinner enn hos menn. Det ble i tillegg vist at god antioksidantstatus etter et akutt hjerneslag kan øke overlevelsen sammenlignet med dårlig antioksidantstatus.

Mange slagpasienters ernæringstilstand forverres etter utskrivelse fra sykehus, og spiseproblemer og ernæringstilstand må derfor følges opp av kommunal helsetjeneste. Flere pasienter med alvorlig svelgproblem kan gjenvinne sin svelgfunksjon og sondebehandling kan avsluttes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 11. apr. 2011 09:56 - Sist endret 11. apr. 2011 12:11